Kompozisaun VIII Governu Konstitusionál

Primeiru-Ministru Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus Gabinete Ministru Koordenadór Asuntus Ekonómikus Ministru Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares Ministériu Finansas Ministru Negósius Estranjeirus no Kooperasaun Ministru Justisa Ministériu Administrasaun Estatál Ministériu Saúde Ministra Edukasaun, Juventude no Desportu Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun Ministériu ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál  Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratéjiku Ministru Obras Públikas Ministru Transportes no Komunikasoins Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria Ministru Agrikultura no Peskas Ministro da Defeza Ministériu Interiór Ministériu Petróleu no Rekursus Minerais Vise-Ministra Finansas Vise-Ministru Negósius Estranjeirus no Kooperasaun Vise-Ministru Justisa Vise-Ministru Administrasaun Estatál Vise-Ministra Saúde Vise-Ministru Saúde Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu Vise-Ministra Solidariedade Sosiál Vise-Ministru Obras Públikas Vise-Ministru Obras Públikas Sekretáriu Estadu ba Formasaun Profisionál no Empregu Sekretáriu Estadu ba Kooperativa Sira Sekretáriu Estadu Ambiente Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál Sekretáriu Estadu Terras no Propriedades Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Sekretáriu Estadu Arte no Kultura Sekretáriu Estadu ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál Sekretáriu Estadu Agrikultura no Peskas Sekretáriu Estadu ba Protesaun Sivíl Sekretáriu Estadu ba Igualdade no Inkluzaun

Tau kursor iha organograma iha leten atu haree membru Governu ne’ebé ita boot hakarak.

02-Primeiro-Ministro_Taur_Matan_Ruak

Primeiru-Ministru

Taur Matan Ruak

Primeiru-Ministru iha kompeténsia rasik no kompeténsia ne'ebé Konsellu Ministrus delega ba nia, tuir Konstituisaun no Lei.

Kompete liuliu ba Primeiru-Ministru atu xefia Governu no prezide Konsellu Ministrus; dirije no orienta polítika jerál Governu nian no asaun governativa hotu-hotu; reprezenta Governu no Konsellu Ministrus iha ninia relasaun ho Prezidente Repúblika no Parlamentu Nasionál; koordena sistema integradu kona-ba seguransa nasionál; orienta polítika jerál Governu nian iha área defeza, seguransa no intelijénsia nasionál; orienta polítika jerál Governu nian iha nia relasaun ho nasaun seluk no reprezenta Governu iha komunidade internasionál; orienta polítika jerál Governu nian iha área jestaun finanseira, inklui setór bankáriu, sistema fiskál no investimentu Fundu Mina-Rai nian; ezerse podér sira tutela nian kona-ba Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu no kona-ba Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu Oekusi Ambenu no Ataúru; jere sistema tekonolojia informasaun Governu nian no asegura prestasaun husi servisu sira-ne'e, nune'e mós implementa sistema informátika nian iha territóriu nasionál, iha ligasaun ho Departamentu Governamentál sira ne'ebé iha kompeténsia kona-ba ida-ne'e; promove fortalesimentu institusionál Estadu nian; promove polítika inkluzaun no apoiu ba empriendedorizmu ba feto; no ezerse kompeténsia sira seluk ne'ebé prevee iha Konstituisaun no iha lei no hirak ne'ebé la atribui ba membru Governu sira seluk.

Nu'udar Xefe Governu nian, Primeiru-Ministru iha podér atu fó-sai diretiva ba kualkér membru Governu nian ida no atu foti desizaun sira kona-ba matéria hirak ne'ebé inklui iha área sira ne'ebé afeta ba kualkér Ministériu ka Sekretaria Estadu ida, nune'e mós podér atu kria komisaun ka grupu serbisu eventuál ka permanente sira ba asuntu sira ne'ebé sai hanesan kompeténsia Governu nian.

Primeiru-Ministru prezide Prezidénsia Konsellu Ministrus, departamentu Governu nian ne'ebé ninia misaun maka fó apoiu ba Konsellu Ministrus no membru Governu sira seluk ne'ebé integra mós iha ne'ebá, nune'e mós promove koordenasaun kona-ba departamentu governamentál oin-oin.

Depende diretamente ba Primeiru-Ministru maka servisu no organizmu sira tuirmai ne'e: Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun; Servisu Nasionál Intelijénsia; Komisaun Interministeriál Seguransa nian; Sentru Integradu ba Jestaun kona-ba Krize; Komisaun Funsaun Públika; AMRT – Arkivu no Muzeu Rezisténsia Timorense; Sentru Nasionál Chega, I.P.; Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikasaun, I.P. - TIC TIMOR; Gabinete Apoiu ba Sosiedade Sivíl; Inspesaun Jerál Estadu nian; Institutu Nasionál Administrasaun Públika; Konsellu Interministeriál ba Reforma Fiskál.

Iha ninia auzénsia ka impedimentu sira, Primeiru-Ministru substitui husi Ministru Estadu, husi Ministru Koordenadór ba Asuntus Ekonómikus ka husi membru Governu tuirmai, tuir orden presedénsia ne'ebé estabelese iha artigu da-3 husi Dekretu-Lei N. 14/2018 ne'ebé aprova estrutura orgánika Governu Konstitusionál VIII nian.

Ministru Estadu no Prezidénsia Konsellu Ministrus - Agio Pereira

Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus

Hermenegildo Augusto Cabral Pereira

Ministru Estadu, tuir presedénsia institusionál no protokolár, koloka tuir kedas Primeiru-Ministru no hafoin tuir mai mak ministru no membru Governu sira seluk.

Ministru Estadu depende, tuir funsaun, ba Primeiru-Ministru ka ema ne'ebé troka nia no hakruuk ba supremasia polítika Primeiru-Ministru nian.

Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus fó tulun ba Primeiru-Ministru iha Prezidénsia Konsellu Ministrus no iha koordenasaun Governu nian no, haknaar an iha funsaun sira hanesan portavós Governu no Konsellu Ministrus nian.

Kompete ba Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus: koordena preparasaun no organizasaun serbisu governamentál, nune'e mós akompañamentu no avaliasaun kona-ba ezekusaun husi desizaun sira ne'ebé Konsellu Ministrus foti; koordena apoiu no konsulta jurídika ba Konsellu Ministrus.

Aleinde funsaun sira ne'ebé temi ona liubá ne'e no funsaun sira seluk ne'ebé Konsellu Ministrus ka Primeiru-Ministru delega ba nia, kompete mós ba Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus: koordena, hamutuk ho Ministériu Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares, prosesu lejizlativu no regulamentár Governu nian; analiza no prepara projetu kona-ba diploma legál no regulamentár sira Governu nian, iha koordenasaun ho ministéiru proponente sira no ho Ministériu Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares; asegura servisu kontensiozu sira Prezidénsia Konsellu Ministrus nian; prepara resposta, iha kolaborasaun ho ministériu ne'ebé hetan tutela husi nia, ba prosesu fiskalizasaun sira koa-ba konstitusionalidade no legalidade; nomeia advogadu ka reprezenta Estadu, iha arbitrajen, mediasaun, konsiliasaun no konflitu la'ós jurisdisionál sira, tuir lei; reprezenta Konsellu Ministrus ka Primeiru-Ministru iha komisaun espesiál sira ne'ebé kria, bainhira Konsellu Ministrus ka Primeiru-Ministru deside nune'e.

Depende ba Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus maka: Imprensa Nasionál Timor-Leste, IP no Sekretariadu g7+.

Ministru Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares - Fidelis Magalhães

Ministru Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares

Fidelis Manuel Leite Magalhães

Ministériu Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ona ba dezenvolvimentu, armonizasaun no konsolidasaun ordenamentu jurídiku, ba reforma judisiária, ba asuntu parlamentár no komunikasaun sosiál, liuliu: halo estudu kle'an kona-ba reforma lei, uniformizasaun no armonizasaun lei no mós avaliasaun kona-ba nesesidade intervensaun husi Governu ka Parlamentu Nasionál; propoin no promove modernizasaun prosedimentu lejizlativu; propoin no promove reforma no modernizasaun setór judisiáriu; analiza no prepara projetu no proposta diploma legál no regulamentár sira Governu nian, iha koordenasaun ho ministériu proponente sira; propoin medida sira ne'ebé bele promove inovasaun ba administrasaun públika, liuliu, liuhusi rekursu ba instrumentu "e-government/governasaun eletrónika", divulgasaun kona-ba asaun no medida sira Governu nian no organiza forma no modu intervensaun públika husi Governu; asegura koordenasaun regulár ho Parlamentu Nasionál; reprezenta Governu iha Konferénsia Reprezentante Bankada Parlamentár sira nian no iha sesaun plenária sira Parlamentu Nasionál nian, bainhira Primeiru-Ministru ka Ministru kompetente sira responsavel ba matéria ne'e auzente ka iha impedimentu ruma; tradús ka akompaña tradusaun diploma legál no regulamentár sira hanesan medida atu promove asesu sidadaun sira nian ba direitu; propoin polítika no elabora lejizlasaun no regulamentasaun hirak ne'ebé presiza iha área komunikasaun sosiál nian; ezerse superintendénsia no tutela ba órgaun komunikasaun sosiál Estadu nian; koordena diseminasaun informasaun kona-ba programa no asaun sira Governu nian.

Órgaun sira ne'ebé depende ba Ministru Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares maka: RTTL – Rádiu no Televizaun Timor-Leste, EP; TATOLI, Ajénsia Notisioza Timor-Leste, IP.

Ministru Negósius Estranjeirus no Kooperasaun - Dionísio Babo Soares

Ministru Negósius Estranjeirus no Kooperasaun

Dionísio da Costa Babo Soares

Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ona ba área sira hanesan polítika esterna nian no kooperasaun internasionál, ba funsaun konsulár sira no promosaun no defeza ba intrerese sidadaun timoroan sira-nian iha rai-li'ur, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: hako planu, propoin no ezekuta polítika esterna Timor-Leste nian no garante ninia unidade no koerénsia; elabora projetu lejizlativu sira no regulamentasaun nian sira iha área hirak-ne'ebé nia fó tutela; halo negosiasaun no propoin selebrasaun tratadu no akordu internasionál sira tuir prioridade sira husi polítika esterna Timor-Leste nian, maibé la prejudika kompeténsia própria órgaun seluk nian kona-ba matéria delimitasaun ketan (fronteira) sira; promove interesse Timor-Leste nian iha rai-li'ur no asegura protesaun ba sidadaun timoroan sira iha rai-liur; asegura reprezentasaun Timor-Leste nian iha Estadu sira seluk no Organizasaun Internasionál sira no jere rede embaixada, misaun, reprezentasaun permanente no temporáriu no postu konsulár sira nian, tuir prioridade husi polítika esterna; planeia no ezekuta preparasaun ba adezaun Timor-Leste nian ba Organizasaun Nasoins Sudeste Aziátiku (ASEAN, sigla iha lian inglés) no asegura reprezentasaun nasaun ne'e nian iha sorumutuk no atividade sira organizasaun ne'e nian; koordena partisipasaun Timor-Leste nian iha Komunidade País sira Lian Portugés (CPLP, sigla iha lian portugés) no asegura reprezentasaun husi nasaun ne'e iha komunidade ne'e nia sorumutuk no atividade sira; sentraliza no koordena kualkér relasaun entre entidade públika kualkér ida ho misaun diplomátika ka konsulár sira, ho organizasaun internasionál sira no ho reprezentasaun husi servisu kooperasaun sira ne'ebé akreditada iha Timor-Leste; propoin no ezekuta polítika kona-ba kooperasaun internasionál, iha koordenasaun ho Ministériu Finansas no instituisaun governamentál sira seluk ne'ebé iha kompeténsia kona-ba ida-ne'e; koordena, hamutuk ho Ministériu Finansas no departamentu kompetente seluk husi Governu, relasaun Timor-Leste nian ho parseiru dezenvolvimentu nian sira; hala'o funsaun sira ne'ebé simu kona-ba asuntu diplomasia ekonómika; hala'o funsaun sira hanesan Ordenadór Nasionál; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun Governu nian sira seluk ne'ebé fó tutela ba área atividade nian sira ne'ebé mak iha ligasaun.

Órgaun sira ne'ebé depende ba Ministru Negósius Estranjeirus no Kooperasaun maka; ACTL- Ajénsia Kooperasaun Timor-Leste; Institutu Estudu Diplomátiku; Unidade Misaun ba Dezenvolvimentu Rejionál Integradu – TIA.

Ministru Justisa - Manuel Cárceres da Costa

Ministru Justisa

Manuel Cárceres da Costa

Ministériu Justisa maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ona ba área hanesan justisa, direitu no direitu umanu no mós rai no propriedade, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: propoin polítika no elabora projetu sira kona-ba lejizlasaun no regulamentasaun ne'ebé presiza ba área ne'ebé nia fó tutela; propoin medida sira kona-ba definisaun mekanizmu sira kona-ba regulasaun justisa tradisionál no ninia interasaun ho sistema formál, iha koordenasaun ho Ministériu Reforma Lejizlativz no Asuntus Parlamentares; propoin no ezekuta medida sira kona-ba alargamentu mapa jurídiku, iha koordenasaun ho Ministériu Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares; propoin definisaun kona-ba polítika kriminál no haree didi'ak ba ninia implementasaun no administrasaun justisa nian ida ne'ebé di'ak; regula no jere Sentru Formasaun Jurídika no Judisiária no promove formasaun rekursus umanus iha área oin-oin ne'ebé setór justisa atua ba; promove koordenasaun no diálogu entre atór judisiáriu hotu-hotu, nune'e mós asegura sira-nia partisipasaun iha diskusaun no elaborasaun proposta sira kona-ba lejizlasaun no regulamentasaun setór judisiáriu; regula no jere sistema prizionál, ezekusaun pena no servisu reinsersaun sosiál; asegura mekanizmu sira ne'ebé adekuadu kona-ba asesu ba direitu no ba tribunál sira, liu-liu ba sidadaun sira ne'ebé mak ema la tau-matan, iha domíniu informasaun jurídika no konsulta jurídika no apoiu judisiáriu, liu-liu liuhusi Defensoria Públika no entidade no estrutura Justisa nian sira seluk; kria no garante mekanizmu sira ne'ebé adekuadu ne'ebé asegura direitu sira kona-ba sidadania no promove divulgasaun lei sira no regulamentu sira ne'ebé vigora; organiza kartografia no kadastru rai no prédiu no rejistu kona-ba sasán imovel sira; asegura, nu'udar medida promosaun asesu sidadaun sira nian ba direitu no iha ligasaun ho Ministru Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares, servisu espesializadu ida ba tradusaun jurídika ne'ebé sai nu'dar responsavel ba utilizasaun lian ofisiál iha área direitu no justisa nian; jere no fiskaliza sistema servisu rejistu no notariadu nian; administra no halo jestaun ne'ebé fasil kona-ba patrimóniu imobiliáriu Estadu nian; promove no orienta formasaun jurídika ba karreira judisiál no ba funsionáriu públiku sira seluk; asegura relasaun sira iha planu internasionál iha domíniu polítiku justisa nian, liu-liu ho governu sira seluk no organizasaun internasionál sira, maibé la prejudika kompeténsia própria husi Ministériu Negósiu Estranjeirus no Kooperasaun; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun husi Governu nian sira seluk ne'ebé fó tutela ba área sira ne'ebé iha ligasaun.

Órgaun sira ne'ebé depende ba Ministru Justisa maka: Sentru Formasaun Jurídika no Judisiária; Polísia Sientífika Investigasaun Kriminál; Defensoria Públika.

Ministra Edukasaun, Juventude no Desportu - Dulce de Jesus Soares

Ministra Edukasaun, Juventude no Desportu

Dulce de Jesus Soares

Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ona ba área sira hanesan ensinu no kualifikasaun nivel ensinu nian hotu-hotu, la inklui nivel superiór, área konsolidasaun no promosaun lian ofisiál sira, área juventude no área desportu nian, no nia kompeténsia sira maka hanesan: propoin no asegura polítika sira kona-ba pré-eskolár no eskolár, ne'ebé inklui ensinu báziku no sekundáriu no integra modalidade espesiál sira edukasaun nian, ba promosaun ensinu rekorrente no aprendizajen durante moris tomak; partisipa iha definisaun no ezekusaun polítika sira kona-ba kualifikasaun no formasaun profisionál; garante direitu ba edukasaun no asegura eskolaridade obrigatóriu, atu promove inkluzaun no biban sira ne'ebé hanesan ba hotu-hotu; haforsa kondisaun sira ensinu no aprendizajen nian, ne'ebé kontribui ba dezenvolvimentu integrál alunu nian, hodi hadi'a susesu eskolár no atu hasa'e kualifisaun populasaun nian, atu nune'e sira bele iha kapasidade ka preparadu ba empregu; define kurríkulu nasionál iha nivel ensinu nian oioin no rejime avaliasaun ba alunu no aprova programa sira ensinu nian, nune'e mós orientasaun ba ninia konkretizasaun; asegura no promove ensinu ne'ebé iha kualidade kona-ba lian ofisiál sira, liuliu fortalesimentu rezultadu aprendizajen nian kona-ba lian portugés no konsolidasaun no mós regularizasaun lian tetun nian; promove kriasaun entidade ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsolidasaun, uniformizasaun no promosaun lian tetun; promove no jere parke eskolár husi estabelesimentu públiku edukasaun pré-eskolár, ensinu báziku no sekundáriu ninian no hasa'e ninia kapasidade atu fó resposta ba nesesidade populasaun nian, nune'e mós fó apoiu ba inisiativa sira iha ámbitu ensinu partikulár no kooperativu, ne'ebé inklui ensinu komunitáriu; promove jestaun no administrasaun eskolár ne'ebé efikás no iha kualidade no garante avaliasaun no mós akreditasaun kona-ba sistema edukasaun pré-eskolár no ensinu báziku no sekundáriu; promove formasaun no avaliasaun ba profisionál sira edukasaun nian no garante implementasaun husi lejizlasaun kona-ba karreira dosente nian; dezenvolve medida sira kona-ba polítika iha área juventude no desportu nian, nune'e mós ho ninia organizasaun, finansiamentu, ezekusaun no avaliasaun, hodi promove integrasaun ho inisiativa sira edukasaun nian; promove atividade sira ne'ebé destinadu ba prátika desportu nian no edukasaun fízika einjerál, nune'e mós prátika desportiva alta kompetisaun nian hanesan fatór dezenvolvimentu desportivu no reprezentasaun país nian iha kompetisaun internasionál sira; asegura implementasaun kuadru legál no regulamentár kona-ba atividade sira ne'ebé iha relasaun ho desportu no alta kompetisaun; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun ho organizasaun sira sosiedade sivíl nian ne'ebé hala'o atuasaun iha área desportu nian; kria mekanizmu sira kona-ba apoiu no finansiamentu ba projetu sira ba prátika edukasaun fízika no desportu nian; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun Governu nian sira seluk ne'ebé fó tutela ba área sira ne'ebé iha ligasaun iha ámbitu implementasaun polítika nasionál kona-ba edukasaun, juventude no desportu; promove polítika sira kona-ba inkluzaun ativu iha área edukasaun, juventude no desportu nian, liuliu liuhusi medida sira hanesan edukasaun inkluziva no partisipasaun ema ho defisiénsia; asegura no promove igualdade jéneru iha ámbitu área sira ne'ebé sai hanesan ninia kompeténsia, iha koordenasaun ho entidade públiku ne'ebé relevante sira; planeia no ezekuta sistema ida kona-ba análize no monitorizasaun, atubele halo avaliasaun kona-ba rezultadu sira no impaktu husi polítika sira kona-ba edukasaun, juventude no desportu.

Órgaun sira ne'ebé depende ba Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu maka hanesan: Komisaun Nasionál Desportu (CND); Komisaun Reguladora Artes Marsiais (CRAM); Institutu Nasionál Formasaun Dosente no Profisionál sira Edukasaun nian (INFORDEPE).

Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura - Longuinhos dos Santos

Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura

Longuinhos dos Santos

Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura mak órgaun sentrál Governu nian ne'ebé sai nu'udar reponsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ba área ensinu no área kualifikasaun nivel ensinu superiór nian, nune'e mós ba área sira hanesan siénsia, teknolojia, arte no kultura, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: dezenvolve medida sira kona-ba polítika iha área sira hanesan ensinu superiór, siénsia, arte no kultura no teknolojia, nune'e mós ninia organizasaun, finansiamentu, ezekusaun no avaliasaun; promove biban sira ne'ebé hanesan ba hotu-hotu iha asesu ba ensinu superiór, ba siénsia no ba goza sasán kulturál sira; promove dezenvolvimentu, modernizasaun, kualidade, kompetitividade no rekoñesimentu internasionál ba sistema sira ensinu superiór, sientífiku no teknolójiku; promove ligasaun entre instituisaun sira ensinu superiór no sientífiku no teknolójiku nian, no entre instituisaun sira-ne'e no sistema produtivu; promove avaliasaun no inspesaun permanente ba estabelesimentu ensinu superiór, sientífiku no teknolójiku; promove avaliasaun ba profisionál edukasaun nian sira husi ensinu superiór; planeia sistema ida kona-ba análize no monitorizasaun, atu nune'e bele halo avaliasaun kona-ba rezultadu no impaktu sira husi polítika sira ensinu superiór nian; halo avaliasaun kona-ba rezultadu no impaktu sira husi ensinu superiór; elabora polítika no regulamentu sira ba konservasaun, protesaun no prezervasaun patrimóniu istóriku-kulturál; propoin polítika sira ba definisaun no dezenvolvimentu arte no kultura; promove kriasaun sentru kulturál sira iha ámbitu munisipál, iha ligasaun ho administrasaun lokál no ho objetivu atu promove koezaun nasionál; estabelese polítika kooperasaun no interkámbiu kulturál ho país sira CPLP nian, organizasaun kluturál sira, no país sira husi rejiaun ne'e; estabelese polítika kona-ba kooperasaun ho Organizasaun Nasoins Unidas nian ba Edukasaun no Kultura (UNESCO- sigla iha lian inglés); dezenvolve, iha koordenasaun ho Ministériu Edukasaun programa sira ba introdusaun edukasaun artístika no ba kultura iha ensinu Timor-Leste nian; promove indústria kriativa sira no kriasaun artístika iha Timor-Leste, iha nia área oioin; garante prezervasaun ne'ebé adekuada ba dokumentu ofisiál no istóriku sira nu'udar ninia kompeténsia; proteje direitu sira ne'ebé iha relasaun ho kriasaun artístika no literária.

Órgaun sira ne'ebé depende ba Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura nian maka servisu no organizmu sira tuirmai ne'e: Univesidade Nasionál Timor Lorosa'e – UNTL; Institutu Politékniku Betanu; Institutu Nasionál Siénsia no Teknolojia; Komisaun Nasionál – UNESCO; Ajénsia Nasionál ba Avaliasaun no Akreditasaun Akadémika (ANAAA); Sekretariadu Tékniku Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu nian; Unidade ba Implementasaun Akademia Artes, Kultura no Indústria Kriativa Kulturál sira; Komisaun ba Akompañamentu Akademia Artes, Kultura no Indústria Kriativa Kulturál sira; Biblioteka Nasionál Timor-Leste; Muzeu Nasionál Timor-Leste nian.

Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro para os Assuntos da Governação - Armanda Berta dos Santos

Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun

Armanda Berta dos Santos

Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ona ba área sira hanesan seguransa sosiál no reinsersaun komunitária, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: dezenvolve no implementa sistema sira seguransa sosiál nian ba traballhadór sira no ba populasaun sira-seluk; dezenvolve programa sira kona-ba asisténsia sosiál; promove tulun umanitária ba sira ne'ebé ema la tau-matan; propoin no dezenvolve polítika no estratéjia iha jestaun kona-ba risku husi dezastre hirak ne'ebé afeta ba sosiedade; dezenvolve no implementa programa sira kona-ba asisténsia sosiál iha jestaun kona-ba risku husi dezastre, liuliu hodi hatán ba situasaun emerjénsia no rekuperasaun hafoin dezastre; halo akompañamentu, protesaun no reinsersaun komunitária ba grupu vulneravel sira; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun Governu nian sira seluk ne'ebé fó tutela ba área sira ne'ebé iha ligasaun.

Órgaun sira ne'ebé depende ba Ministru Solidariedade Sosiál no Inkluzaun mak: Institutu Nasionál Seguransa Sosiál, IP; Sentru Nasionál Reabilitasaun; Komisaun ba Direitu Labarik sira nian, Komisaun Kombate HIV-SIDA.

Ministru Obras Públikas - Salvador Soares dos Reis Pires

Ministru Obras Públikas

Salvador Soares dos Reis Pires

Ministériu Obras Públikas maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika ne'ebé Konsellu-Ministru define no aprova ona ba área sira hanesan Obras Públikas, planeamentu urbanu, abitasaun, abastesimentu, distribuisaun no jestaun kona-ba bee, saneamentu no eletrisidade, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: propoin no ezekuta liña polítika sira Ministériu ne'e nian iha área obras públikas, abitasaun, distribuisaun bee, jestaun kona-ba rekursu bee nian, saneamentu no eletrisidade; estuda, halo planu no implementa ordenamentu territóriu no polítika nasionál kona-ba abitasaun, iha koordenasaun ho Ministériu hirak ne'ebé iha kompeténsia iha matéria ida-ne'e; asegura implementasaun no ezekusaun husi kuadru legál no regulamentadór kona-ba atividade ministériu ne'e nian; kria no implementa kuadru legál no regulamentár kona-ba atividade konstrusaun sivíl nian no investigasaun kona-ba materiál konstrusaun nian sira; estuda, halo planu no ezekuta obra konstrusaun nian hirak ne'ebé maka presiza ba protesaun, konservasaun, no reparasaun ponte, estrada, mota-ninin no tasi-ibun, liu-liu ho hanoin atu kontrola bee-mota iha tempu udan; promove estudu no ezekusaun sistema foun rede infraestrutura nian ne'ebé afeta ba distribuisaun bee no rekursu bee nian, nune'e mós saneamentu báziku no fiskaliza ninia funsionamentu no esplorasaun maibé la prejudika atribuisaun organizmu sira-seluk nian iha área hirak ne'e; estabelese koordenasaun no promove kualidade husi projetu fíziku hirak ne'ebé Estadu ezekuta; promove realizasaun obra sira konstrusaun, konservasaun no reparasaun edifísiu públiku, monumentu no instalasaun espesiál sira, iha kazu hirak ne'ebé maka tuir dalan legál fó ba nia; fó lisensa no fiskaliza edifikasaun urbana sira hotu, partikulár ka públika, tuir lejizlasaun ne'ebé aplika; promove adosaun norma téknika sira no norma regulamentasaun nian kona-ba matéria sira ne'ebé mak uza iha konstrusaun sivíl, nune'e bele dezenvolve teste laboratóriu hodi garante seguransa husi edifikasaun sira; hala'o no mantein infraestrutura produsaun, tranzmisaun no distribuisaun enerjia elétrika nian, nune'e mós promove planeamentu no ampliasaun rede elétrika nasionál; mantein no dezenvolve sistema nasionál informasaun no vijilánsia nian ida kona-ba kondisaun obras no kona-ba materiál sira konstrusaun sivíl nian, ne'ebé inklui efeitu ba infraestrutura husi bee sa'e; asegura koordenasaun kona-ba setór enerjia renovavel no estimula komplementaridade entre modu oioin, nune'e mós ninia kompetitividade, atubele fó satisfasaun ne'ebé di'ak liután ba utente sira; regula, iha koordenasaun ho ministériu sira-seluk, operadór sira iha área produsaun eletrisidade nian; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun Governu nian sira-seluk ne'ebé fó tutela ba área sira ne'ebé iha ligasaun.

Institutu Jestaun Ekipamentu – IP depende ba Ministériu Obras Públikas.

Ministru Transportes no Komunikasoins - José Agostinho da Silva

Ministru Transportes no Komunikasoins

José Agustinho da Silva

Ministériu Transportes no Komunikasoins maka departementu Governu ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministru define no aprova ona ba área transporte no área komunikasaun, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: propoin no ezekuta liña polítika Ministériu nian iha área transporte no komunikasaun; formula, dezenvolve no asegura implementasaun no ezekusaun husi kuadru legál no reguladór setór sira transporte no komunikasaun nian; dezenvolve no regulamenta atividade transporte no komunikasaun nian nune'e mós kria meiu komunikasaun nian ida ne'ebé mak di'ak liu; asegura koordenasaun kona-ba setór transporte nian no estimula komplementaridade entre modu oioin transporte nian, nune'e mós ninia kompetitividade atu nune'e bele fó satisfasaun ne'ebé di'ak liután ba utente sira; promove jestaun, nune'e mós adosaun norma téknika no norma sira kona-ba regulamentasaun uzu públiku servisu komunikasaun nian; garante prestasaun servisu públiku telekomunikasaun nian no utilizasaun espasu rádiu-elétriku, liuhusi empreza públika ka konsesaun prestasaun servisu públiku ba entidade privada sira; mantein no dezenvolve sistema informasaun nasionál sira no vijilánsia meteorolójika no sismolójika, ne'ebé inklui konstrusaun no manutensaun infraestrutura ne'e rasik; promove no koordena investigasaun sientífika no dezenvolvimentu teknolójiku iha área transporte terrestre, aériu no marítima ho karáter sivil; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun Governu nian sira-seluk ne'ebé fó tutela ba área sira ne'ebé iha ligasaun.

Órguan ne'ebé depende ba Ministru Transportes no Komunikasoins maka hanesan: Administrasaun Portu Timor-Leste (APORTIL); Administrasaun Aeroportu no Navegasaun Aérea – ANATLEP; Autoridade Aviasaun Sivíl Timor-Leste – AACTL; ANC – Autoridade Nasionál Komunikasaun.

Ministru Agrikultura no Peskas - Joaquim José Gusmão dos Reis Martins

Ministru Agrikultura no Peskas

Joaquim José Gusmão dos Reis Martins

Ministériu Agrikultura no Peskas maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ona ba área sira hanesan agrikultura, floresta, peskas no pekuária, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: propoin polítika no elabora projetu sira kona-ba lejizlasaun no regulamentasaun hirak ne'ebé presiza ba área sira ne'ebé nia fó tutela; asegura implementasaun no kontinuidade husi programa dezenvolvimentu rurál, iha koordensaun ho departamentu govermentál sira seluk ne'ebé simu atribuisaun sira kona-ba dezenvolvimentu rurál; kria sentru apoiu tékniku nian sira ba agrikultór sira; jere ensinu tékniku-agríkola; promove investigasaun agrária no kria kondisaun di'ak ba rai ne'ebé uza hodi hala'o atividade agrikultura nian; kontrola uzu husi rai ba fin produsaun agropekuária; promove no fiskaliza saúde animál; promove indústria agropekuária no peskas; promove no fiskaliza produsaun ai-han, ne'ebé inklui produsaun fini; jere Servisu sira Kuarentena nian; promove, iha koordenasaun ho Ministru Koordenadór Asuntus Ekonómikus, dezenvolvimentu rurál, hodi implementa sistema kooperativu ida kona-ba produsaun no komersializasaun produsaun agríkola; realiza estudu viabilidade ba instalasaun sistema irrigasaun, armazenamentu bee nian, nune'e mós harii ninia instalasaun sira; jere rekursu florestál no basia idrográfika sira iha koordenasaun ho Ministru Koordenadór Asuntus Ekonómikus, Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria no Ministériu Obras Públikas; promove produsaun ai-horis industriál sira, liuliu ba kultura kafé nian; jere rekursu bee nian ne'ebé uza ba fin agrikultura nian; promove no fiskaliza setór peska sira no akukultura nian; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun Governu nian sira seluk ne'ebé fó tutela kona-ba área sira ne'ebé iha ligasaun; jere Parke Nasionál, Área Protejida sira no Jardín Botániku; garante protesaun no konservasaun natureza no biodiversidade nian, hodi superviziona implementasaun polítika no fiskaliza atividade sira ne'ebé prejudika integridade husi fauna no flora nasionál nian, iha kolaborasaun ho entidade sira ne'ebé iha relasaun.

Órgaun ne'ebé depende ba Ministru Agrikultura no Peskas mak Institutu Peskiza, Dezenvolvimentu, Formasaun no Promosaun Bambu, IP.

Ministro da Defeza - Filomento Paixão

Ministro da Defeza

Filomeno da Paixão de Jesus

Ministériu Defeza maka departamentu Governu nian ne'ebé sai nu'udar responsavel ba konsesaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun kona-ba polítika, ne'ebé Konsellu Ministrus define no aprova ona, ba área sira hanesan defeza nasionál no kooperasaun militár, no ninia kompeténsia sira maka hanesan: propoin no ezekuta polítika ne'ebé iha ligasaun ho komponente militár husi defeza nasionál; elabora projetu kona-ba lejizlasaun no regulamentasaun ne'ebé presiza ba área defeza nian; promove diplomasia estratéjiku-militár, hodi koordena no orienta atividade sira ne'ebé maihusi kompromisu militár ne'ebé asume iha ámbitu instrumentu direitu internasionál no akordu bilaterál no multilaterál sira, nune'e mós relasaun ho Estadu no organizmu internasionál sira ne'ebé ho karáter militár, maibé la prejudika atribuisaun Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun nian rasik; asegura manutensaun relasaun iha domíniu polítika Defeza nian ho nasaun sira seluk no organizasaun internasionál sira, maibé la prejudika atribuisaun própria husi Órgaun Soberania sira seluk no Ministériu Negósiu Estranjeirus no Kooperasaun nian rasik, iha ámbitu objetivu hirak ne'ebé fiksa ona ba polítika esterna Timor nian; koordena no monitoriza, iha koordenasaun ho Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun, asaun kooperasaun nian sira ne'ebé dezenvolve ona husi organizasaun internasionál sira, Estadu sira ka forsa defeza sira nasaun seluk nian iha apoiu ba dezenvolvimentu área sira ne'ebé nia fó tutela, iha ámbitu akordu internasionál ne'ebé temi iha alínea liubá; administra no fiskaliza Forsa Defeza Timor-Leste; promove adekuasaun meiu militár nian sira, akompaña no inspesiona utilizasaun husi meiu hirak ne'e; fiskaliza navegasaun tasik (marítima) no aérea ba objetivu militár nian; fó tutela, administra no fiskaliza Autoridade Marítima; estabelese mekanizmu sira kona-ba kolaborasaun no koordenasaun ho órgaun Governu nian sira seluk ne'ebé fó tutela ba área sira ne'ebé iha ligasaun.

Órgaun ida ne'ebé depende iha Ministru Defeza mak Institutu Defeza Nasionál.

Vise-Ministra Finansas - Sara Lobo Brites

Vise-Ministra Finansas

Sara Lobo Brites

Vise-Ministru Administrasaun Estatál - Abílio José Caetano

Vise-Ministru Administrasaun Estatál

Abílio José Caetano

Vise-Ministra Saúde - Élia António de Araújo dos Reis Amaral

Vise-Ministra ba Kuidadu Saúde Primáriu

Élia António de Araújo dos Reis Amaral

Vise-Ministru Saúde - Bonifácio Maukoli dos Reis

Vise-Ministru ba Dezenvolvimentu Estratéjiku Saúde

Bonifácio Maukoli dos Reis

Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu - João Zacarias Freitas Soares

Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu

João Zacarias Freitas Soares

Vise-Ministra Solidariedade Sosiál - Signi Chandrawati Verdial

Vise-Ministra Solidariedade Sosiál

Signi Chandrawati Verdial

Vise-Ministru Obras Públikas - Nicolau Lino Freitas Belo

Vise-Ministru Obras Públikas

Nicolau Lino Freitas Belo

 Sekretáriu Estadu ba Formasaun Profisionál no Empregu - Julião da Silva

Sekretáriu Estadu ba Formasaun Profisionál no Empregu

Julião da Silva

Sekretáriu Estadu Kooperativa - Arsénio Pereira da Silva

Sekretáriu Estadu ba Kooperativa Sira

Arsénio Pereira da Silva

Sekretáriu Estadu Ambiente - Demétrio de Amaral de Carvalho

Sekretáriu Estadu Ambiente

Demétrio de Amaral de Carvalho

Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál - Merício Juvenal dos Reis 'Akara'

Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál

Merício Juvinal dos Reis 'Akara'

Sekretáriu Estadu Terras no Propriedades - Mário Ximenes

Sekretáriu Estadu Terras no Propriedades

Mário Ximenes

Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu - Nélio Isaac Sarmento

Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu

Nélio Isaac Sarmento

Sekretáriu Estadu Arte no Kultura - Teófilo Caldas

Sekretáriu Estadu Arte no Kultura

Teófilo Caldas

Sekretáriu Estadu ba Asuntus Antigus Kombatentes Libertasaun Nasionál - Gil da Costa Monteira 'Oan Soru'

Sekretáriu Estadu ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál

Gil da Costa Monteiro 'Oan Soru'"

Sekretáriu Estadu ba Protesaun Sivíl -  Alexandrino de Araújo

Sekretáriu Estadu ba Protesaun Sivíl

Alexandrino de Araújo

Sekretáriu Estadu ba Igualdade no Inkluzaun - Maria José Moniz de Jesus

Sekretáriu Estadu ba Igualdade no Inkluzaun

Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus

 

Administrasaun tranzitória

Ministériu Finansas, tranzitoriamente, lidera husi Vise-Ministra Finansas, ne'ebé sei asegura koordenasaun kona-ba atividade Ministériu nian hotu-hotu.

Ministériu Administrasaun Estatál, tranzitoriamente, lidera husi Vise-Ministru Administrasaun Estatál, ne'ebé sei asegura koordenasaun kona-ba atividade Ministériu nian hotu-hotu.

Ministériu Saúde, tranzitoriamente, lidera husi Vise-Ministru ba Dezenvolvimentu Estratéjiku Saúde, ne'ebé sei asegura koordenasaun kona-ba atividade Ministériu nian hotu-hotu.

Ministériu Interiór, tranzitoriamente, lidera husi Ministru Defeza, ne'ebé sei asegura koordenasaun kona-ba atividade Ministériu nian hotu-hotu.

Gabinete Ministru Koordenadór Asuntus Ekonómikus e Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria, tranzitoriamente, lidera husi Ministru Reforma Lejizlativa no Asuntus Parlamentares, ne'ebé sei asegura koordenasaun kona-ba atividade Ministérius nian hotu-hotu.

Ministériu ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, tranzitoriamente, lidera husi Sekretáriu Estadu ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, ne'ebé sei asegura koordenasaun kona-ba atividade Ministériu nian hotu-hotu.

Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratéjiku no Ministériu Petróleu no Rekursus Minerais, tranzitoriamente, lidera husi Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus, ne'ebé sei asegura koordenasaun kona-ba atividade hotu-hotu husi Ministérius nian hotu-hotu.

   Ba leten