Videos

Foka ba Futuru

Foka ba FuturuObjektivu atu muda jovem sira-nia moris iha futuru.
Video ne’e produz husi Asia Foundation iha koperasaun ho SEFOPE