Videos

SEKOMS Hasoru Malu ho Diretór JSMPSekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Merício Juvenal dos Reis “Akara”, hasoru malu Diretór Programa Monitorizasaun Sistema Judisiál (JSMP sigla iha inglés), Luis de Oliveira Sampaio, hodi ko’alia kona-ba formasaun iha área judisiál no perspetiva jéneru nian ba jornalista sira iha inísiu fulan-outobru tinan 2018. Sorumutu ne’e hala’o iha lron 7 fulan-setembru tinan 2018, iha Palásiu Governu, Dili.