Fotografia

Primeiru-Ministru halo Vizita Estadu ba Sudaun Sul nian

Primeiru-Ministru to’o iha Sudaun Súl
Primeiru-Ministru to’o iha Sudaun SúlMinistru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun Internasionál Sudaun Súl nian, simu Primeiru-Ministru Xanana Gusmão iha Aeroportu Barnaba Marial Benjamin.