Fotografia

Konsultasaun PLanu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (PEDN) Iha Distrito Viqueque

Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão ho ninia kometiva hala'o vizita ba konstruksaun irigasaun Bebui, Sub-Distritu Uatulari, Distritu Viqueque hodi halo observasaun ba konstrusaun ne’e molok atu halo konsultasaun kona-ba PEDN loron dahuluk nian iha Sub-Distritu Uatukerbau, loron 29 fulan Abril tinan 2010.
Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão ho ninia kometiva hala'o vizita ba konstruksaun irigasaun Bebui, Sub-Distritu Uatulari, Distritu Viqueque hodi halo observasaun ba konstrusaun ne’e molok atu halo konsultasaun kona-ba PEDN loron dahuluk nian iha Sub-Distritu Uatukerbau, loron 29 fulan Abril tinan 2010.