Kalendáriu ba diskusaun no votasaun OJE tinan 2024 nian

Husi 23 nov toó 22 dez

Loron 23 fulan-novembru tinan 2023
Governu entrega Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu nian ba tinan 2024

Loron 27 fulan-novembru tinan 2023
Votasaun pedidu prioridade no urjénsia husi Parlamentu Nasionál

Loron 30 fulan-novembru to'o loron 5 fulan-dezembru tinan 2023
Audiénsia Públika sira

Loron 29 fulan-novembru to'o loron 6 fulan-dezembru tinan 2023
Elaborasaun no aprovasaun paresér setoriál sira

Loron 29 fulan-novembru to'o loron 11 fulan-dezembru tinan 2023
Elaborasaun no aprovasaun ba relatóriu no paresér Komisaun C nian

Loron 12 no 13 fulan-dezembru tinan 2023
Diskusaun no votasaun iha jeneralidade

Loron 14 to'o 20 fulan-dezembru tinan 2023
Diskusaun no votasaun iha espesialidade no votasaun finál globál

Loron 21 fulan-dezembru tinan 2023
Redasaun ikus Dekretu nian husi Komisaun C

Loron 22 fulan-dezembru tinan 2023
Haruka Dekretu ba Prezidente Repúblika

   Ba leten