RSS 

Ajenda


Husi toó


Husi dezembru 2021 toó marsu 2022
  • mai07
    Husi 07 mai 2021 toó 31 dez 2021Kalendáriu ba preparasaun OJE 2022>loron 7 fulan-maiu - Konsolidasaun no análize ba programa liña ministeriál sira-nian;

    >loron 11 fulan-juñu - Revizaun ba programa no ...hare tan
1 2 3 4