Videos

Governu Marka Loron 10 Agostu Submete Orsamentu Retifikativu Ba Parlamentu Nasionál

Governu Marka Loron 10 Agostu Submete Orsamentu Retifikativu Ba Parlamentu NasionálPrimeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão afirma IX Governu Konstitusionál marka ona loron 10 Agostu 2023 sei submete Orsamentu Ratifikativu (OR) ba Parlamentu Nasionál (PN).