Videos

GOVERNU SOLIDARIZA POPULASAUN FRONTEIRA

Governu solidariza populasaun fronteira“Governu solidariza tomak ba sakrifisiu no sofrementu ne’ebé populasaun sira iha fronterira dadaun ne’e pasa. Ita laiha dalan seluk, sakrifisiu ida ne’e laos primeira vez. Para ita-nia nasaun hetan ukun an ne’e ita lakon ema rihun atus rua lima nulu paraké Timor sai nasaun ida livre no independente, ne’e siknifika katak konskista hotu-hotu ne’ebé ita hetan nia lahetan iha bandeiza laran, nia hetan atravez sakrifisiu, i sakrifisiu sira ne’ebé ita halo ne’e nesesariu paraké hanesan ohin distinta no distintu Deputadu sira hatete katak ita lakoi ita-nia ema mate tanba moras, mas ita mós lakoi sira mate tanba hamlaha. Governu sensibilizadu ho preokupasaun distinta no distintu Deputadu sira nian sobre kestõens sira hotu ne’ebé ohin levanta. Ida ne’ebé ami bele implementa ami sei halo esforsu para implementa, i implementasaun sei laos Governu mesak liliu sei hodi ho apoiu distinta no distintu Deputadu sira nian. Tanba ne’emaka ho oprtunidade ida ne’e agradese ba esforsu, komprensaun no apoiu tomak hosi Parlamentu Nasionál nian, no ha’u mós hakarak lori Governu nia naran husu ba inan-aman sira hotu iha ne’ebé de’it mas liliu ba sira ne’ebé iha liña fronteira ne’ebé iha ligasaun ho rai vizinhu paraké halo sakrifisiu dala ida tan hodi ita hotu bele evita ita-nia ema sira mate tanba moras KOVID. Tinan ida nia laran, Marsu kompleta tinan ida ké ita halo esforsu ezatamente para atiu evita ida ne’e, agora ké hein tempu oituan tan para ita hetan vasina hodi vasina ita-nia ema sira ho hanoin vale a pena ita sakrifika tan tempu oituan para bele evita ita-nia ema sira mate tanba moras KOVID”. Obrigado barak ba apoiu tomak hosi Parlamentu Nasionál.

Primeiru-Ministru, Taur matan Ruak

Parlamentu Nasionál, Dili, loron 01 fulan-marsu tinan 2021