Videos

Primeiru-Ministru Governu Konstituisionál VII nian hahú hala’o ninia funsaun

Primeiru-Ministru Governu Konstituisionál VII nian hahú hala’o ninia funsaunPrimeiru-Ministru Governu Konstitusionál VII, Mari Alkatiri, hasoru-malu ho ninia antesesór, Primeiru-Ministru Governu Konstitusionál VI nian, Rui Maria de Araújo, iha loron 18 fulan-setembru tinan 2017, iha Palásiu Nobre Lahane, iha Dili, hodi entrega pasta, no hodi hahú Governu foun nia funsaun sira.