Videos

Primeiru-Ministru hala'o enkontru ho Ministra FinansasIha loron 12 fulan-setembru tinan 2017, Primeiru-Ministru, Rui Maria de Araújo, akompaña husi ekipa téknia husi Unidade Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA) no ekipa jurídika husi ninia gabinete, hala’o sorumutuk ho Ministra Finansas no Vise-Ministru Finansas atu haree opsaun sira ba mudansa tinan fiskál.