Videos

Enkontru hafoin eleisaun parlamentár Primeiru-Ministru, Rui Maria de Araújo, no Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hasoru-malu iha loron 24 fulan-jullu, loron rua hafoin eleisaun parlamentár. Iha sorumutuk ida ne’e, na’i-ulun na’in rua ne’e ko’alia kona-ba kestaun sira ne’ebé relasiona ho tranzisaun governamentál.