Videos

Primeiru-Ministru ho espoza vota iha eleisaun prezidensiál

Primeiru-Ministru ho espoza vota iha eleisaun prezidensiálPrimeiru-Ministru, Dr. Rui Maria de Araújo, akompaña husi nia espoza,Teresa Soares, vota iha eleisaun prezidensiál, iha sentru votasaun Bidau Akadiru-hun, iha Dili, iha loron 20 fulan-marsu.

Hafoin vota tiha, Xefe Governu fó hanoin ba povu tomak atu simu rezultadu sa’ida de’it mak mosu mai husi eleisaun ne’e, hodi kontribui ba pás no estabilidade iha rain ida ne’e.

Xefe Ezekutivu mós hahi’i povu Timor-Leste tanba hatudu sira-nia komportamentu no maturidade sívika no valór demokrátiku sira: “Ohin, hotu-hotu iha devér atu kontribui ba diversidade ida ne’e, hili kandidatu ne’ebé tuir ida-idak nia hanoin bele sai Prezidente Repúblika iha ita-nia rain.”

Na’i-ulun ne’e dehan mós hein katak aktu demokratika ida ne’e, bele dignifika di’ak liután ita-nia independénsia no ita-nia konstrusaun Estadu.