IV Governu Konstitusionál

Organigrama do Governo

Primeiru-Ministru Vice Primeiru-Ministru Vice Primeiru-Ministru Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun Ministru Finansas Vice-Ministru Finansas Ministru Saúde Vice-Ministru Saúde Ministru Edukasaun Ministru Administrasaun Estatál no Ordenamentu Territoriál Ministru Ekonomia no Dezenvolvimentu Ministru Infraestrutura Ministru Defeza i Seguransa Ministru Solidariedade Sosiál Ministru Infraestrutura Ministru Turizmu Komersiu no Indústria Ministru Agrikultura no Peska Vice-Ministru Edukasaun Vice-Ministru Ekonomia no Dezenvolvimentu Sekretáriu Estadu Defeza Sekretáriu Estadu Seguransa Sekretáriu Estadu Kooperasaun Internacionál Sekretáriu Estadu Migrasoens no Komunidades iha Estranjeiru Sekretáriu Estadu Kultura Sekretáriu Estadu Rejiaun Oekusi Sekretáriu Estadu Reforma Administrativa Sekretáriu Estadu Dezenvolvimentu Rurál no Kooperativu Sekretáriu Estadu Ambiente Sekretáriu Estadu Asuntus Antigus Kombatentes Libertasaun Nasionál Sekretáriu Estadu Asistênsia Sosiál i Dezastres Naturais Sekretáriu Estadu Seguransa Sosiál Sekretáriu Estadu Obras Públikas Sekretáriu Estadu Transportes, Ekipamentus no Komunikasoens Sekretáriu Estadu Electrisidade, Água i Urbanizasaun Sekretáriu Estadu do Turizmu Sekretáriu Estadu Agrikultura i Arborikultura Sekretáriu Estadu Peskas Sekretáriu Estadu Pekuária Sekretáriu Estadu Konselhu Ministrus Sekretáriu Estadu Rekursus Naturais Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál i Empregu Sekretáriu Estadu Polítika Enerjétika Sekretáriu de Estadu Juventude no Desportu Sekretáriu Estadu Promosaun Igualdade

 

primeiro_ministro

Primeiru-Ministru no Ministru Defeza i Seguransa

Kay Rala Xanana Gusmão

Primeiru-Ministru mak Xefe Governu no prezide Konselhu Ministrus. Nia mós responsável hodi xefia Ministériu Defeza i Seguransa ne’ebé Sekretáriu Estadu Defeza no Sekretáriu Estadu Seguransa mak koadjuva ka asisti nia. Iha Vise-Primeiru-Ministru (rua) mak koordena áreas espesífikas tuir idaidak nia kompetênsia no buat seluseluk ne’ebé Primeiru-Ministru ka Konselhu Ministrus hatudu ba sira. Iha mós Sekretárius Estadu autónomus hitu mak asisti Primeiru-Ministru, hanesan S.E Konselhu Ministrus, S.E. Asuntus Parlamentares, S.E. Rekursus Naturais, S.E. Formasaun Profisionál no Empregu, S.E. Polítika Enerjétika, S.E. Juventude, S.E. Promosaun Igualdade. Entre organizmus sira seluk, halo parte nia tutela ka protesaun mak Komisaun Verdade no Amizade, Gabinete Inspetór-Jerál, no Servisu Nasionál Seguransa Estadu.

vice_pm_sociais

Vise-Primeiru-Ministru Koordenadór Asuntus Sosiais

José Luís Guterres

Vise-Primeiru-Ministru Koordenadór Asuntus Sosiais koadjuva ka asisti Primeiru-Ministru halo supervizaun ba polítika jerál áreas governasaun nian liu-liu husi aspetu sosiál, hodi simu responsabilidade espesífika ka ketak ida kona-ba trabalhus no atividades Sekretaria Estadu Juventude i Desportu; Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál i Empregu ho Sekretaria Estadu Promosaun Igualdade sira hotu nian. Iha kazus dezastres naturais, kabe ba Vise-Primeiru-Ministru Koordenadór Asuntus Sosiais simu responsabilidade atu halo koordenasaun interministeriál. Vise-Primeiru-Ministru Koordenadór Asuntus Sosiais koordena Governu, durante Primeiru-Ministru nia auzênsias i impedimentus, bainhira Primeiru-Ministru hatudu nia no partisipa iha reunioens koordenasaun kinzenais, ne’ebé Primeiru-Ministru mak organiza i xefia.

vice_pm_gestao

Vise-Primeiru-Ministru Koordenadór Asuntus Jestaun Administrasaun Estadu

Mário Viegas Carrascalão

Vise-Primeiru-Ministru Koordenadór Asuntus Jestaun Administrasaun Estadu, nia funsaun prinsipál mak asisti Primeiru-Ministru iha Jestaun Administrasaun Estadu, ho responsabilidade espesífika ba atividades Inspesaun-Jerál i Auditoria Governu. Kabe mós ba nia atu superviziona Jestaun halo renovasaun kontínua ba Ministérius sira, kona-ba aprovizionamentu ho kontratus; asegura fiskalizasaun ba prosesu ezekusaun projetus estruturas fízikas Estadu nian; asegura koordenasaun ministeriál ne’ebé di’ak; koordena Sekretariadu ba estabelesimentu Komisaun Funsaun Públika; koordena Prosesu Desentralizasaun; asegura kooperasaun ho Komisaun Anti-Korrupsaun. Vise-Primeiru-Ministru Koordenadór Asuntus Jestaun Administrasaun Estadu koordena Governu durante Primeiru-Ministru nia auzênsias i impedimentus, bainhira Primeiru-Ministru hatudu nia no partisipa iha reunioens koordenasaun kinzenais, ne’ebé Primeiru-Ministru mak organiza i xefia.

min_negocios_estrangeiros

Ministru Negósiu Estranjeirus no Kooperasaun

Zacarias da Costa

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria diplomasia Internasionál, relasoens externas no kooperasaun. Ministériu simu mós responsabilidade hanesan funsoens konsulares no promosaun i defeza ba intereses Timór ho sidadauns Timór-oan sira hotu nian iha estranjeiru. Orgânika Ministériu nian integra Sekretarias Estadu rua (S.E. Kooperasaun Internasionál no S.E. Migrasoens no Komunidades iha Estranjeiru) maibé seidauk funsiona tanba sei hein nomeasaun Sekretárius Estadu idaidak nian.

min_financas

Ministru Finansas

Emília Pires

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria orsamentu no finansas, planeamentu anuál no monitorizasaun. Nia iha nia tutela ka protesaun Diresaun Nasionál Tezouru, Servisu Impostus Timór-Leste, Unidade Polítika Tributária no Makro Ekonomia, Diresaun Planu no Koordenasaun Asistênsia Externa, Diresaun Nasionál Alfândegas, Diresaun Nasionál Patrimóniu no Fornesimentu, Diresaun Aprovizionamentu, no Diresaun Nasionál Estatístika.

Website: www.mof.gov.tl

min_justica

Ministru Justisa

Lúcia Lobato

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria justisa no direitus umanus. Nia iha nia tutela organizmus hanesan Diresaun Nasionál Terras no Propriedades, Diresaun Rejistus no Notariadu, Defensoria Públika no Sentru Formasaun Jurídika, ho Diresaun Servisus Prizionais i Reinsersaun Sosiál.

Website: www.mj.gov.tl

min_saude

Ministru Saúde

Nelson Martins

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria Saúde no atividades farmásia nian. Vise-Ministru Saúde mak koadjuva ka asisti nia. Nia iha nia tutela Servisus Sentrais Saúde, Laboratóriu Nasionál, Institutu Siênsias Saúde, Ospitais Nasionais ho Servisus Distritais Saúde nian.

min_educacao

Ministru Edukasaun

João Câncio Freitas

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria edukasaun no kultura, siênsia i teknolojia.Vise-Ministru Edukasaun ho Sekretáriu Estadu Kultura mak koadjuva ka asisti Ministru. Tama iha tutela Ministériu nian mak Inspetór-Jerál, Diresaun Polítika, Planu no Dezenvolvimentu, Diresaun Ensinu Tékniku Superiór, Universidade Nasionál, Diresaun Akreditasaun no Administrasaun Eskolár, Unidade Infra-estruturas, Diresaun Edukasaun Adultus no Ensinu Naun Formál, Diresaun Formasaun Profisionál, no Biblioteka Nasionál.

min_adm_estatal

Ministru Administrasaun Estatál no Ordenamentu Territoriál

Arcângelo Leite

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria administrasaun públika, podér lokál no rejionál, ho ordenamentu administrativu territóriu. Sekretárius Estadu rua mak koadjuva Ministru, hanesan S.E. Rejiaun Oekusi ho S.E. Reforma Administrativa. Entre organizmus sira seluk, iha mós iha nia tutela Institutu Nasionál Administrasaun Públika, Diresaun Nasionál Funsaun Públika, Arkivu Nasionál, Gráfika Nasionál, Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál, Diresaun Nasionál Dezenvolvimentu Lokál i Ordenamentu Territóriu.

Website: estatal.gov.tl

min_economia

Ministru Ekonomia no Dezenvolvimentu

João Gonçalves

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria dezenvolvimentu mikrofinansas, kooperativas no ambiente. Vise-Ministru Ekonomia i Dezenvolvimentu ho Sekretárius Estadu rua, hanesan S.E Dezenvolvimentu Rurál no Kooperativu i S.E. Ambiente, mak koadjuva Ministru. Entre organizmus sira seluk, iha mós iha nia tutela Institutu Apoiu Dezenvolvimentu Emprezariál, Institutu Promosaun Investimentu i Dezenvolvimentu, ho Diresaun Nasionál ba Peskiza Dezenvolvimentu Nasionál.

min_solidariedade

Ministru Solidariedade Sosiál

Maria Domingas Alves

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéra asistênsia sosiál, seguransa sosiál no reinsersaun komunitária. Sekretárius Estadu tolu mak koadjuva Ministru, hanesan, S.E. Asuntus Antigus Kombatentes Libertasaun Nasionál, S.E. Asistênsia Sosiál i Dezastres Naturais ho S.E Seguransa Sosiál. Ministériu iha mós iha nia tutela Komisaun Omenajens.

min_infra

Ministru Infraestrutura

Pedro Lay

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria konstrusaun sivíl, polítika urbanístika, águas i saneamentu, rede enerjia, transportes terrestres, marítimus no aéreus, servisus komunikasoens auxiliares, espasu rádiu-elétriku, servisus metereolójikus no jestaun ba idaidak nia ekipamentus Estadu. Sekretárius Estadu tolu mak koadjuva Ministru, hanesan S.E. Obras Públikas, S.E. Transportes, Ekipamentus no Komunikasoens ho S.E. Eletrisidade, Águas i Urbanizasaun. Iha mós iha nia tutela Autoridade Reguladora Transportes i Komunikasoens, Diresaun Informátika i Teknolojia, Autoridade Aviasaun Sivíl, ho Diresaun Servisus Estradas, Pontes i Kontrolu Xeias.

min_turismo

Ministru Turizmu Komersiu no Indústria

Gil Alves

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria turizmu no atividades ekonómikas, komersiais i industriais, no mós iha área seguransa alimentár. Sekretáriu Estadu Turizmu mak koadjuva Ministru. Entre organizmus sira seluk, nia iha nia tutela Diresaun Nasionál Peskiza no Dezenvolvimentu, Diresaun Nasionál Komérsiu Externu, Diresaun Nasionál Komérsiu Doméstiku no Diresaun Nasionál Indústria.

Website: www.turismotimorleste.com

min_agricultura

Ministru Agrikultura no Peska

Mariano Assanami Sabino

Responsável ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria agrikultura, peskas no florestas. Sekretárius Estadu tolu mak koadjuva Ministru, hanesan S.E. Agrikultura no Arborikultura, S.E. Peskas no S.E. Pekuária. Nia tutela ka tau matan mós ba organizmus hirak tuir mai ne’e: Diresaun Agro-Komérsiu, Diresaun Peskiza i Servisus Espesiais, Diresaun Kuarentena i Bio-seguransa, Diresaun Edukasaun i Treinamentu Agríkola, Servisu Dezenvolvimentu Komunitáriu Agríkola, Diresaun Polítika Planeamentu, no mós Diresaun Nasionál Florestas.

vicemin_financas

Vise-Ministru Finansas

Rui Manuel Hajam

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas planeamentu ho monitorizasaun anuál, orsamentu no finansas nian.

Website: www.mof.gov.tl

vice_saude

Vice-Ministru Saúde

Madalena Hajam Soares

Koadjuva ka asisti Ministru tutela iha matérias ne’ebé Ministru delega, ba dezenvolvimentu no ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria Saúde no atividades farmasêutikas.

vice_educacao

Vice-Ministru Edukasaun

Paulo Assis Belo

Koadjuva ka asisti Ministru tutela iha matérias ne’ebé Ministru delega, hodi dezenvolve no hala’o polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria edukasaun no kultura, siênsia i teknolojia.

vice_economia

Vise-Ministru Ekonomia i Dezenvolvimentu

Cristiano da Costa

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé Ministru delega, hodi dezenvolve no hala’o polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define iha matéria dezenvolvimentu mikrofinansas, kooperativas no ambiente. Sekretárius Estadu Dezenvolvimentu Rurál i Kooperativu, no Ambiente mak koadjuva nia.

Vise-Ministru Infraestruturas

Vise-Ministru Infraestruturas

José Manuel Carrascalão

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define ba áreas obras públikas, urbanizasaun, distribuisaun bee ho eletrisidade, transportes terrestres, marítimus no aéreus sivíl nian i servisus auxiliares, komunikasoens nian, inklui servisus postais, telegráfikus, telefónikus no komunikasoens sira seluk, utilizasaun espasu radiu-elétriku, servisus metereolójikus no informátika nune’e mós ho Jestaun ekipamentus, makinaria pezada ka todan ho veíkulus Estadu nian tomak.

se_cons_ministros

Sekretáriu Estadu Konselhu Ministrus

Agio Pereira

Gabinete Sekretáriu Estadu Konselhu Ministrus mak responsável atu providensia ka fó apoiu legál no konsultivu tomak ba Konselhu Ministrus, no mós koordena i armoniza atus lejislativus Konselhu nian. Entre atribuisoens sira seluk kabe ka kompete mós ba Sekretaria Estadu Konselhu Ministrus asegura prosedimentus verifikasaun ba Konstitusionálidade leis ne’ebé prudúz tiha ona liuhusi artikulasaun ka koordenasaun ho Ministériu proponente; kabe mós ba nia tau matan ba meius komunikasaun sosiál Estadu nian. Sekretáriu Estadu Konselhu Ministrus hanesan mós Porta-Vóz Konselhu Ministrus nian.

se_defesa

Sekretáriu Estadu Defeza

Júlio Tomás Pinto

Sekretáriu Estadu Defeza mak koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, hodi dezenvolve no hala’o polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define kona-ba áreas defeza nasionál no kooperasaun militár; nia mós responsável ba propostas kona-ba polítika no elaborasaun projetus regulamentasaun ne’ebé presiza ba nia áreas tutela; fiskaliza navegasaun marítima no aérea ho fins militares no estabelese mekanizmus kolaborasaun i koordenasaun ho órgauns Governu sira seluk ne’ebé tutela áreas koneksas ka ligadas.

se_seguranca

Sekretáriu Estadu Seguransa

Francisco Guterres

Sekretáriu Estadu Seguransa koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, hodi dezenvolve no hala’o polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define kona-ba áreas seguransa públika, investigasaun kriminál no imigrasaun; nia mós responsável ba propostas kona-ba polítika no elaborasaun projetus regulamentasaun ne’ebé presiza ba nia áreas tutela; tau matan mós ba forsas polisia Timór-Leste tomak no estabelese mekanizmus kolaborasaun i koordenasaun ho órgauns Governu sira seluk ne’ebé tutela áreas koneksas ka ligadas.

se_juventude

Sekretáriu de Estadu Juventude no Desportu

Miguel Manetelo

Sekretáriu Estadu Juventude i Desportu mak responsável ba konsepsaun, ezekusaun, koordenasaun ho avaliasaun ba polítika, ne’ebé Konselhu Ministrus mak define no aprova, ba áreas Promosaun bein-estár ho dezenvolvimentu juventude. Kabe ba nia atu propoin polítika no elabora projetus regulamentasaun ne’ebé presiza ba áreas juventude i desportu, asegura implementasaun i ezekusaun kuadru legál no regulamentadór kona-ba atividades ne’ebé relasiona ho juventude i desportu no promove atividades ba jovens sira, liu-liu iha kampus desportu, arte no kultura.

se_rec_naturais

Sekretáriu Estadu Rekursus Naturais

Alfredo Pires

Sekretáriu Estadu Rekursus Naturais mak responsável ba área rekursus minerais no naturais, inklui petróleu no gáz, nune’e mós ba atividades mineiras ho industriais kímika i petrolífera nian. Entre funsoens sira seluk, garante jestaun ida ke transparente ba rekursus ne’ebé iha, tuir prátikas internasionais no tuir lejislasaun nasionál; estabelese ka halo kontratus ho investidores internasionais potensiais iha nia áreas tutela; superviziona implementasaun no kumprimentu kontratus explorasaun, autorizasoens no aprovasoens; nia mós responsável ba promosaun explorasoens foun no ba dezenvolvimentu explorasoens ne’ebé iha tiha ona.

Website: www.anp-tl.org

se_pol_energetica

Sekretáriu Estadu Polítika Enerjétika

Avelino Coelho

Sekretáriu Estadu Polítika Enerjétika mak responsável ba konsepsaun, ezekusaun, koordenasaun i avaliasaun polítika ne’ebé Konselhu Ministrus mak define no aprova, ba áreas rekursus enerjétikus. Nia tenke aprova no propoin ba Governu linhas polítika enerjétika nian. Kumpri ka kompete ba nia atu dezenvolve kuadru legál no regulamenta atividades ne’ebé relasiona ho rekursus enerjétikus; regula, liuhusi koordenasaun ho ministérius sira seluk, operadores sira iha área produsaun eletresidade; halo estudus kona-ba kapasidade rekursus enerjétikus no enerjias alternativas; koordena i promove Jestaun ho modernizasaun infra-estruturas iha áreas produsaun eletrisidade no asegura koordenasaun setór enerjétiku hodi estimula komplementaridade entre modus oioin,no mós nia kompetitividade.

se_form_profissional

Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál i Empregu

Bendito Freitas

Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál mak responsável ba konsepsaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun polítika ne’ebé Konselhu Ministrus mak define no aprova, ba áreas trabalhu, formasaun profisionál i empregu. Kabe ba nia atu propoin polítika no elabora projetus regulamentasaun iha áreas trabalhu, formasaun profisionál no empregu; promove i regula formasaun profisionál; insentiva kontratasaun timór-oan iha rai li’ur;regulamenta no fiskaliza ema estranjeirus sira nia trabalhu iha Timor-Leste; fiskaliza kumprimentu dispozisoens legais iha matéria Trabalhu no promove ho fiskaliza Saúde, Seguransa i Ijiene iha Trabalhu.

se_igualdade

Sekretáriu Estadu Promosaun Igualdade

Idelta Maria Rodrigues

Sekretária Estadu Promosaun Igualdade mak responsável ba konsepsaun, ezekusaun, koordenasaun ho avaliasaun politika, ne’ebé Konselhu Ministrus mak define no aprova, ba áreas Promosaun i defeza kona-ba igualdade jéneru. Kabe ba nia tulun halo elaborasaun polítika globál no sektoriál ne’ebé foka liu ba Promosaun igualdade ho hametin liután feto timór-oan sira nia papél iha sosiedade.

se_cultura

Sekretáriu Estadu Kultura

Virgílio Simith

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu i ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define,iha matéria kultura.

Website: www.cultura.gov.tl

se_oecussi

Sekretáriu Estadu Rejiaun Oekusi

Jorge Teme

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba matéria Administrasaun pública, podér lokál i rejionál ho ordenamentu territóriu rejiaun Oekusi nian.

se_ref_admin

Sekretáriu Estadu Reforma Administrativa

Florindo Pereira

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nian, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas Administrasaun públika.

se_ambiente

Sekretáriu Estadu Ambiente

Abílio de Jesus Lima

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nian, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas ambiente.

se_combatentes

Sekretáriu Estadu Asuntus Antigus Kombatentes Libertasaun Nasionál

Mário Nicolau dos Reis

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas Kombatentes no Mártires Libertasaun Nasionál, hanesan Komisaun Omenajen, Supervizaun Rejistu i Rekursus.

se_ass_social

Sekretáriu Estadu Asistênsia Sosiál i Dezastres Naturais

Jacinto Gomes de Deus

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nian, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas asistênsia no reinsersaun sosiál ho dezastres desastres naturais.

se_seg_social

Sekretáriu Estadu Seguransa Sosiál

Vitor da Costa

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas Seguransa Sosiál.

se_obras_publicas

Sekretáriu Estadu Obras Públikas

Domingos Caeiro

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nian, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas obras públikas.

se_electricidade

Sekretáriu Estadu Electrisidade, Água i Urbanizasaun

Januário Pereira

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas urbanizasaun, distribuisaun bee no eletrisidade.

se_agricultura

Sekretáriu Estadu Agrikultura i Arborikultura

Marcos da Cruz

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nian, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas agrikultura i florestas.

se_pescas

Sekretáriu Estadu Peskas

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas peskas.

se_pecuaria

Sekretáriu Estadu Pekuária

Valentino Varela

Koadjuva Ministru tutela iha matérias ne’ebé delega ba nia, ba dezenvolvimentu ho ezekusaun polítikas ne’ebé Konselhu Ministrus mak define, ba áreas pekuária.

   Ba leten