Rejime kontributivu Seguransa Sosiál nian aprova ona husi Parlamentu Nasionál

Ter. 18 outubru 2016, 10:56h
PG

Proposta Lei kriasaun rejime kontributivu Seguransa Sosiál nian, ne’ebé Governu aprezenta, aprova ona ho unanimidade husi Parlamentu Nasionál, iha sesaun parlamentár loron 18 fulan-outubru, tinan 2016.

   Ba leten