II Governu Konstitusionál

 

Hahú funsoens iha 10 Julhu 2006

José Ramos-Horta

Primeiru-Ministru i Ministru Defeza
José Ramos-Horta

Vise Primeiru-Ministru i Ministru  Agrikultura, Florestas i Peskas
Estanislau A. da Silva

Vise Primeiru-Ministru i Ministru Saúde
Rui Araújo

Ministra Administrasaun Estatál
Ana Pessoa Pinto

Ministra Planu i Finansas
Maria Madalena Brites Boavida

Ministru Negósius Estranjeirus i Kooperasaun
José Luís Guterres

Ministru Interiór
Alcino Baris

Ministru Prezidênsia Konselhu de Ministrus
Antoninho Bianco

Ministru  Justisa
Domingos Sarmento

Ministra Edukasaun i Kultura
Rosária Corte-Real

Ministru Trabalhu i Reinsersaun Komunitária
Arsénio Paixão Bano

Ministru Dezenvolvimentu
Arcanjo da Silva

Ministra Obras Públikas
Odete Víctor

Ministru Rekursus Naturais, Minerais i Polítika Enerjétika
José Teixeira

Ministru Transportes i Komunikasoens
Inácio Moreira

Sekretáriu Estadu Konselhu Ministrus
Gregório de Sousa

Sekretáriu Estadu Juventude i Desportu
José Manuel Fernandes

Sekretáriu Estadu Koordenasaun Ambientál, Ordenamentu Territóriu i Dezenvolvimentu Fíziku
João Batista Alves

Vise-Ministru Administrasaun Estatál
Valentim Ximenes

Vise-Ministru Administrasaun Estatál
Filomeno Aleixo

Vise-Ministra Negósius Estranjeirus i Kooperasaun
Adalgiza Magno

Vise-Ministra Planu i Finansas
Aicha Bassarewa

Vise-Ministru Agrikultura, Florestas i Peskas
Francisco Tilman de Sá Benevides

Vise-Ministru Saúde
Luís Lobato

Vise-Ministru Interiór
José Agostinho Sequeira

Vise-Ministru Edukasaun Ensinu Tékniku i Superiór
Víctor da Conceição Soares

Vise-Ministra Ensinu Primáriu i Sekundáriu
Ilda da Conceição

Vise-Ministra Justisa
Isabel da Costa Ferreira

Vise-Ministru Dezenvolvimentu
António Cepeda

Vise-Ministru Obras Públikas
Raúl Mousaco

Sekretáriu Estadu Asuntus  Veteranus i Antigus Kombatentes
David Ximenes

Sekretáriu  Estadu  Koordenasaun Rejiaun I
José Reis

Sekretáriu Estadu Koordenasaun  Rejiaun II
Adriano Corte Real

Sekretáriu Estadu Koordenasaun Rejiaun III
Carlos da Conceição de Deus

Sekretáriu Estadu Koordenasaun Rejiaun IV
Lino de Jesus Torrezão

Sekretáriu Estadu rezidente iha Oekusi
Albano Salem

   Ba leten