Fotografia

Vizita serbisu Primeiru-Ministru nian ba Estadus Unidus Amérika

Vizita serbisu Primeiru-Ministru nian ba Estadus Unidus Amérika
Vizita serbisu Primeiru-Ministru nian ba Estadus Unidus AmérikaReuniaun ho Peace Corps, loron 24 fulan-juñu, iha Washington DC