Fotografia

Jornadas Europeias ba Dezenvolvimentu nian

Jornadas Europeias ba Dezenvolvimentu nian
Jornadas Europeias ba Dezenvolvimentu nianPrimeiru-Ministru halo diskursu ida, ne’ebé foka liubá iha área dezenvolvimentu Timor-Leste nian, no hodi esplika progresu ne’ebé maka hetan ona iha aplikasaun ba Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel sira Nasoins Unidas nian.