Fotografia

Forum Sosiedade Sivil CPLP nian Daruak remata iha Dili, iha Salaun Nobre, Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun , loron 17 fulan - jullu

Forum Sosiedade Sivil CPLP nian Daruak remata iha Dili
Forum Sosiedade Sivil CPLP nian Daruak remata iha DiliPrimeiru-Ministru, Dr. Rui Maria de Araújo, iha sesta ne’e (17/07) taka Forum Sosiedade Sivíl Nasaun CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) Daruak, iha Salaun Nobre, Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, iha Dili.