Fotografia

Konferénsia Internasionál kona-ba Ajenda Dezenvolvimentu ba tinan hafoin 2015: “Dezenvolvimentu ba ema hotu: hapara konflitu sira, hakbit Estadu no halakon moris kiak!” - 26 to'o 28 Fevereiru 2013

Kay Rala Xanana Gusmão, Primeiru-Ministru Timor-Leste nian
Kay Rala Xanana Gusmão, Primeiru-Ministru Timor-Leste nianKay Rala Xanana Gusmão, Primeiru-Ministru Timor-Leste nian