Fotografia

Konsultasaun PLanu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (PEDN) Iha Distrito Baucau

Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao halo introdusaun kona-ba Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional iha Sub-distritu Baucau, loron 27 fulan Abril tinan 2010
Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao halo introdusaun kona-ba Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional iha Sub-distritu Baucau, loron 27 fulan Abril tinan 2010