Kalendáriu ba preparasaun OJE 2022

Husi 07 mai toó 31 dez

>loron 7 fulan-maiu - Konsolidasaun no análize ba programa liña ministeriál sira-nian;

>loron 11 fulan-juñu - Revizaun ba programa no indikadór ba OJE 2022 nian ne’ebé aliña ho indikadór sira husi PRE no ODS;

>loron 18 fulan-juñu - Preparasaun planu makro-fiskal no Planu kona-ba Opsaun Boot sira (GOP);

>loron 25 fulan-juñu - Sorumutuk ho parseiru dezenvolvimentu nian sira;

>loron 29 fulan-juñu - Semináriu Jornada Orsamentál 2022 nian;

> loron 7 fulan-jullu - Aprezentasaun no aprovasaun planu makro-fiskal no GOP husi Konsellu Ministrus;

> loron 14 fulan-jullu - Aprezentasaun no aprovasaun tetu fiskál no tetu dezagregadu husi Konsellu Ministrus;

> loron 13 fulan-agostu - Submisaun proposta orsamentál sira liña ministeriál sira-nian;

> loron 20 fulan-agostu - Análize ba proposta orsamentál sira liña ministeriál sira-nian no preparasaun pasta matak husi Ministériu Finansas;

> loron 10 fulan-setembru - Apresiasaun finál husi KROP;

> loron 17 fulan-setembru - Konsellu Ministrus aprova PPL OJE 2022 nian;

> loron 1 fulan-outubru - Entrega PPL OJE 2022 ba Parlamentu Nasionál;

> loron 30 fulan-novembru 2021 - Audiénsia sira entre Governu ho Parlamentu Nasionál;

> fulan-dezembru - Debate iha Parlamentu Nasionál kona-ba PPL OJE 2022;

> dezembru - Promulgasaun OJE 2022 nian

   Ba leten