Diskussaun no Votasaun Proposta Lei 15/V (da-2.) - Autorizasaun Lejislativa kona-ba base jeral ba Organizasaun Administrasaun Públika nian

Em 2021-02-08

Tuku 11, Loron 8, Fulan-Fevereiru , Tinan 2021, Parlamentu Nasionál

   Ba leten