Diskusaun no votasaun iha Parlamentu Nasionál ba Proposta Resolusaun kona-ba adezaun husi Timor-Leste ba Konvensaun Novaiorke kona-ba Rekuñesimentu no Ezekusaun Sentensa Arbitral Estranjeira sira

Em 2021-02-02

tuku 10, Parlamentu Nasionál

   Ba leten