Kalendáriu OJE tinan 2020 nian

Husi 15 set toó 09 out

Loron 15 fulan-setembru tinan 2020 –Governu Aprezenta ba Parlamentu Nasionál, Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu nian ba tinan 2020, ho pedidu atu halo apresiasaun ho karater urjente.

Loron 23 to’o loron 25 fulan-setembru tinan 2020 – Komisaun Espesializada Permanente sira realiza audiénsia sira, individuál ka hamutuk.

Loron 30 fulan-setembru tinan 2020 – Leitura no votasaun kona-ba Relatóriu no Paresér Komisaun C nian kona-ba PPL OJE tinan 2020 no haruka ba Prezidente Parlamentu Nasionál.

Loron 1 to’o 2 fulan-outubru tinan 2020 – Diskusaun no votasaun iha jeneralidade

Loron 5 to’o 8 fulan-outubru tinan 2020 – Diskusaun no votasaun iha espesialidade no votasaun finál

Loron 9 fulan-outubru tinan 2020 – Aprovasaun ba redasaun finál no haruka ba Prezidente Repúblika

   Ba leten