Timor-Leste Agradese Deklarasaun Prezidente Simeira ASEAN ba dala-36

Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun

VIII Governu Konstitusionál

...........................................................................................................................

Komunikadu Imprensa

Timor-Leste Agradese Deklarasaun Prezidente Simeira ASEAN ba dala-36

Timor-Leste, liuhosi Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun, kongratula ASEAN no Vietnam nu’udár Prezidente 2020, ba konkluzaun Simeira ASEAN ba dala-36 iha 26 Juñu 2020.

Ami rekoñese katak ASEAN nia koordenasaun no lideransa hodi responde ba pandemia COVID-19 haforsa tebes rejiaun nia reziliénsia durante tempu difisil ne’e, no subliña importánsia hosi kooperasaun transforteirisu hodi rekonstrui fali rejiaun iha tempu tuir mai.

Rekoñese Momentu Pozitivu iha Adezaun ba ASEAN

Timor-Leste simu ho haksolok ASEAN nia rekoñesimentu ba momentu pozitivu liga ho Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN, hanesan haktuir iha Deklarasaun Prezidente Simeira. Timor-Leste mos fo agradese ba membru estadu ASEAN sira ne’ebé mak espresa sira nia suporta tomak ba Timor-Leste nia adezaun, durante Simeira nia laran.

Hanesan hateten ona iha Prezidente Simeira nia Deklarasaun, Timor-Leste hein ho ansiozamente hodi simu Misaun Exploratória hosi ASEAN ba Pilár Ekonómika no Pilár Sósio-Kulturál. Konkluzaun hosi misaun sira ne’e iha 2020 sei fo oportunidade ba ASEAN hodi finaliza nia avaliasaun kompriensivu liga ho Timor-Leste nia prontidaun téknika, no loke dalan ba adezaun iha tempu badak nia laran.

Governu Timor-Leste nafatin iha komitmentu atu atinji prosesu adezaun ne’ebé diak, no sei kontinua atu haforsa koordenasaun ho ASEAN, hodi kontribui ba esforsu bo’ot liga ho preparasaun téknika. Remata

   Ba leten