KOVID-19 Kasu ida ne'ebé konfirmadu ona iha Timor-Leste

Sab. 21 marsu 2020, 18:38h
transferir (1)

Ministra Saúde Interina, Élia António de Araújo dos Reis Amaral, ohin loron 21, fulan-Marsu, Tinan 2020, komunika kasu dahuluk ne’ebé konfirmadu ho moras COVID-19 iha Timor-Leste.

Doente ne’e aprezenta sintoma lijeiru, no dadaun iha Ekipa Saúde nia Monitorizasaun.

Ministériu Saúde apela ba populasaun atu mantein kalma no atu proteje nafatin ita-nia an, ita-nia família no ita-nia komunidade hodi reduz risku transmisaun liuhosi asaun tuirmai ne’e:

1.Evita halibur malu iha grupu;

2.Hela metin iha uma no labele sai wainhira laiha nesesidade importante;

3.Fase liman bebeik ho sabaun no bee moos ne’ebé sulin, ka uza hand sanitizer;

4.Wainhira me’ar ka fani, taka ita-nia ibun no inus ho liman-sikun laran ka tisu hafoin soe kedas tisu ba lixu-fatin no fase kedas liman ho sabaun;

5.Labele kaer parte ita-nia oin, matan, inus no ibun molok fase liman ho sabaun no bee moos ne’ebé sulin;

6. Hadook-an hosi ema ne’ebé isin-manas, me’ar no fani ho distansia minimu metro ida;

7 . Han hahán ne’ebé te’in too tasak didi’ak liliu na’an;

8. Se ita-boot iha sintoma hanesan: me’ar, isin-manas no susar dada iis:

a) Uza maskara;

b) Hela iha uma;

c) BUKA ASISTENSIA MÉDIKU, favór kontaktu

  1. Sra. Ofelia do Carmo, 779 424 75
  2. Dra. Custodia Florindo, 778 610 00
  3. Sra. Maria Angela, 782 587 07

   Ba leten