Governu hala’o sorumutuk ho responsavel sira Timor Port SA nian

Ses. 05 jullu 2019, 17:41h
DSC_0566-portal

Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministrus no Ministru Planeamentu no Investimentu Estratéjiku iha Ezersísiu, Agio Pereira, simu responsavel sira husi konsesionária Bolloré no Timor Port SA nian, iha sorumutuk koordenasaun no informasaun nian ida kona-ba prosesu servisu husi projetu konstrusaun Portu Baía Tibar, iha loron 5 fulan-Jullu, iha Palásiu Governu, iha Dili.

Durante sorumutuk ne’e, responsavel sira husi Bolloré esplika katak iha atrazu balu iha prosesu servisu nian tanba atrazu iha prosesu burokrátiku no servisu adisionál sira ne’ebé presiza halo, tanba kualidade rai nian ladún di’ak hanesan ida ne’ebé ita hein. Situasaun ida-ne’e sei bele hamosu nesesidade atu aumenta tan loron hahú servisu nian no tanba ne’e presiza hanaruk tan períodu konsesaun nian.

Projetu ne’e simu ona lisensa ambientál no lisensa mineira nian, husi parte Autoridade Nasionál Petróleu no Minerais nian, ba zona fatuk-laran nian ida no iha loron 12 fulan-jullu sei halo teste ida ba uzu esplozivu sira, atu nune’e bele garante seguransa obra ne’e nian no hamenus risku sira ne’ebé bele mosu. Hafoin teste seguransa nian ne’e, sei asina akordu-kuadru, entre kompañia no Estadu, kona-ba seguransa no integridade liña tranzmisaun no distribuisaun nian no besi-riin eletrisidade nian sira ne’ebé lokaliza iha Bazartete, Likisá.

Ministru Estadu ne’e informa ona ba responsavel Bolloré nian sira katak prosesu sertifikadu investór nian fó-sai tiha ona no sei entrega formalmente iha loron 12 fulan-jullu mai ne’e.

Portu Tibar, ne’ebé sei harii iha distánsia kilómetru 10 husi parte oeste Dili nian, iha tasi-dilan Tibar, iha munisípiu Likisá, nu’udar infraestrutura prioritária ida ne’ebé identifika iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Timor-Leste, tinan 2011-2030 nian. Konstrusaun terminál nivel internasionál ida-ne’e hahú halo ona iha loron 30 fulan-agostu tinan 2018 no ezekuta hela hosi Tibar Port SA, iha Parseria Públiku-Privada (PPP) ida entre konsórsiu Bolloré no Governu Timor-Leste nian, ne’ebé prevee hela kais rua ho nia luan metru 630 no sei simu kontentór 870.000 tinan-tinan.

Durante faze konstrusaun projetu ida-ne’e nian, investimentu privadu boot liu ne’ebé realiza ona iha nasaun ne’e, to’o agora, iha infraestrutura públika sira, kalkula katak sei kria empregu rihun resin, ida-ne’ebé barak liu sei ba sidadaun nasionál sira.

   Ba leten