Komisaun Funsaun Públika simu ekipamentu husi Prezidénsia Konsellu Ministrus

Seg. 06 maiu 2019, 18:05h
IMG_2153

Prezidénsia Konsellu Ministrus (PKM) entrega ona ba Komisaun Funsaun Públika (KFP) ekipamentu eskritóriu nian ba servisu sira iha Diresaun Nasionál Forsa Traballu no Mobilidade Funsaun Públika nian, iha serimónia ida ne’ebé hala’o iha loron 6 fulan-maiu tinan 2019, iha Diresaun KFP ida-ne’e ninia fatin.

Termu entrega ne’e asina husi Diretór-Jerál PKM nian, Pedro Feno, no husi Sekretária Ezekutiva KFP nian, Maria de Jesus Sarmento. Ekipamentu ne’e kompostu husi komputadór atus rua no meza no kadeira atus rua, ne’ebé prodús iha Same, Timor-Leste.

Sekretária Ezekutiva KFP nian, hato’o agradesimentu ba PKM tanba aseita ona pedidu husi Komisaun Funsun Públika, hodi fornese ekipamentu hirak ne’ebé sei tulun KFP atu fó kontinuidade ba prosesu rejime promosaun nian ba funsionáriu públiku sira. Maria de Jesus Sarmento mós sente haksolok ho kualidade husi ekipamentu sira ne’e no tanba mobiliáriu sira-ne’e prodús iha Timor-Leste.

Diretór-Jerál PKM nian esplika katak entrega husi ekipamentu hirak ne’e, hala’o hafoin pedidu ne’ebé Komisaun Públika hato’o iha tinan 2018 ba Primeiru-Ministru ne’ebé solisita ona ba Prezidénsia Konsellu Ministrus atu organiza prosesu konkursu públiku kona-ba sosa ekipamentu sira ne’e, ne’ebé sei apoia modernizasaun administrasaun públika nian.

Pedro Feno hateten mós katak komputadór no mobiliáriu sira ne’e, hili tuir espesifikasaun sira ne’ebé Komisaun Funsaun Públika hato’o ona no nia hatutan katak meza no kadeira atus rua ne’e, prodús iha rai-laran uza ai-teka husi rejiaun Same.

Marka prezensa iha serimónia ne’e maka Prezidente Komisaun Funsaun Públika iha ezersísiu, Jose Telo, Diretora Nasionál Patrimóniu Estadu nian, Diretór Nasionál, Xefe Departamentu sira no funsionáriu sira PKM nian.

   Ba leten