Aeroportu Suai simu voo internasional dahuluk

Ter. 25 setembru 2018, 16:21h
Aeroporto-Suai-300x73

Iha sesta-feira, loron-28 setenbru, Aeroportu Internasionál Komandante das FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmão, sei loke nia voo internasionál dahuluk hodi simu aviaun ida ne’ebé sei semo mai hosi Darwin, Austrália.

Aeroportu Suai inagura ona iha loron-20, fulan-juñu, tinan-2017 no lokaliza iha munisípiu Kovalima, haleu besik kilómetru 15 hosi sidade Suai. Aeroportu ne’e iha pista ho luan 1.500 metrus no instalasaun ne’ebé modernu hodi simu pasajeiru sira no apoiu ba navegasaun nian.

Instalasaun ne’e maka inklui terminál foun, torre kontrolu, kuartel ba bombeiru sira, estasaun meteorolójika no elikópteru ne’ebé halo servisu evakusaun liuhosi ambulánsia aérea. Identifika ona iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasional 2011-2030, nesesidade atu haluan no rekupera fali pista antigu Suai nian no harii instalasaun foun no modernu sira.

Aeroportu ne’e permiti mós aumenta komunikasaun nasional no promove dezenvolvimentu ba kosta sul hodi apoia atividade sira ne’ebé iha relasaun ho petróleu no minerál, agrikultura, turizmu, saúde no seguransa.

Voo sira sei hala’o hosi Northern Oil & Gas Australia (NOGA) ba operasaun transporte ba rekursu umanu ba plataforma petrolífera no Tasi Timor. Kompañia Austrália ne’ebé simu ona autorizasaun espesiál ida hosi Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) hodi asegura, hadia daudauk ona kondisaun seguransa sira ne’ebé importante hodi realiza ligasaun entre Darwin no Suai.

Ligasaun ida-ne’e sei loke dalan atu empreza ne’ebé instala nia baze operasaun iha suai, favorese dezenvolvimentu ekonómiku ba rejiaun ne’ebá.

Voo dahuluk ne'e sei to'o Aeroportu Internasional Komandante-Xefe FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmão tuku 10, loron 28  fulan-setembru, ho prezensa iha aviaun laran Prezidente husi NOGA no ninia estrutura.

   Ba leten