Sorumutuk Konsellu Ministrus nian iha loron 6 fulan-outubru tinan 2017

Prezidénsia Konsellu Ministrus

VII Governu Konstitusionál

..............................................................................................................................

Komunikadu Imprensa

Sorumutuk Konsellu Ministrus iha loron 6 fulan-outubru tinan 2017

Governu hala’o sorumutuk iha sesta ne’e, loron 6 fulan-outubru, iha Palásiu Governu, iha Dili, no aprova ona Programa Governu Konstitusionál VII nian. Dokumentu ne’e sei aprezenta ba Parlamentu Nasionál iha loron 10 fulan-outubru, ba  diskusaun.

Redasaun finál, ne’ebé inklui alterasaun husi hanoin-lisuk (opiniaun) ne’ebé mai husi ministériu oioin, aprezenta husi Ministru Prezidénsia Konsellu Ministrus, Adriano do Nascimento.

Programa ne’e hatudu (espresa) kompromisu sira ba governasaun durante tinan lima oinmai, ne’ebé inklui kombate hasoru izolamentu (hodi foka liu ba enklave Oekusi Ambenu no Illa Ataúru), kriasaun infraestrutura sira ne’ebé iha kualidade, hadi’a prestasaun servisu públiku sira, liuliu iha saúde no iha protesaun sosiál, no dezenvolvimentu ekonomia nian no, tuirmai, dezenvolvimentu kondisaun moris timoroan sira nian. Kestaun kona-ba delimitasaun definitiva no defeza ba ketan (fronteira) sira nafatin horik iha topu prioridade sira nian.

Edukasaun, saúde, empregu no kapasidade ekonómika timoroan sira nian identifika ona hanesan área sira ne’ebé sei hetan intervensaun prioritária. Ba área sira ne’e Governu proproin kriasaun modelu foun ida husi dezenvolvimentu globál no integradu, sustentadu iha konsolidasaun husi finansas públikas.

Objetivu polítiku boot maka fó ba ema sira kualidade moris nian ne’ebé di’ak liu, ho asesu ne’ebé haree liu ba enerjia no bee moos, ai-han no hela-fatin ne’ebé di’ak liu. Ba ida-ne’e, propoin atu fó kondiasaun ba envolvimentu ida ne’ebé boot liután no inisiativa husi populasaun, husi asosiasaun sira no husi setór privadu.

Governu garante katak programa hirak ne’e hatan ba “prosesu harii Timor-Leste ida ne’ebé inkluzivu, justu no prósperu liután, ho biban ne’ebé hanesan ba ema hotu”, nu’udar define ona iha Planu Dezenvolvimentu Estratéjiku, no halo tuir Objetivu sira husi Dezenvolvimentu Sustentavel. REMATA

   Ba leten