Konferénsia kona-ba fronteira tasi nian sira no Direitu Tasi nian ho rezultadu ne’ebé di’ak

Kin. 19 maiu 2016, 22:17h
ConferenciaInternacionalFronteirasMaritimasDireitoMar_2_PG_1

“Konferénsia Internasionál Dili nian: Fronteira Tasi nian sira no Direitu Tasi nian” hala’o iha Sentru Konvensaun Dili, iha loron 19 fulan-maiu. Eventu ne’e organiza husi Gabinete Fronteira sira Tasi Timor-Leste nian no halibur espesialista internasionál sira, atu analiza knaar direitu internasionál, arbitrajen no konsiliasaun nian iha área fronteira tasi nian sira.

Eventu ne’e hetan partisipasaun maka’as, ne’ebé inklui membru sira husi Governu, deputadu, diplomata, reprezentante Organizasaun La’os Governu nian sira, Sosiedade Sivíl, veteranu no estudante sira.

Diskursu abertura nian husi Primeiru-Ministru, Rui Maria de Araújo, diskursu husi Prezidente Tribunál Internasionál kona-ba Direitu Tasi, Juíz Vladimir Golitsyn no painél debate nian rua marka orden servisu konferénsia ne’e nian.ConferenciaInternacionalFronteirasMaritimasDireitoMar_3_PG

Bele haree momoos, iha eventu ne’e nia rohan, katak iha kestaun barak ne’ebé partisipante sira hato’o maka la hetan resposta tanba tempu la to’o. Tanba ne’e, halo hela planu atu hala’o eventu foun sira hodi promove kompriensaun kona-ba importánsia husi Direitu Internasionál ba kestaun soberania Timor-Leste nian kona-ba ninia fronteira sira rai-maran nian no mós tasi nian sira.

Diretora Ezekutiva Gabinete Fronteira Tasi nian, Elizabeth Exposto, taka sorumutuk ne’e no agradese ba oradór sira hotu no sira-nia aprezentasaun sira no ba partisipante tanba sira-nia interese no entuziazmu ne’ebé sira hatudu ona.

   Ba leten