Governu solidáriu ho Béljika

Ministru Estadu no Prezidénsia Konsellu Ministru no

  Portavós Ofisiál Governu Timor-Leste

 Dili, loron 23 fulan-marsu tinan 2016

Governu solidáriu ho Béljika

Governu Timor-Leste hato’o ninia solidaridade ba Governu no Povu Béljika nian, hafoin atake sira ne’ebé mosu horseik, loron 22 fulan-marsu, iha Bruxelas, ne’ebé trájiku tebes hodi halo ema barak maka hetan kanek todan no mate.

Governu Timor-Leste nian kondena atentadu sira ne’ebé mosu iha aeroportu Zaventem no iha estasaun Metru Maelbeek nian iha kapitál Béljila, hanesan atu violénsia kriminoza, ne’ebé la iha justifikasaun nein ida, no hatudu ninia kondolénsia ne’ebé kle’an tebes ba sira ne’ebé mate no kanek ninia família no belun sira. Governu mós  hahii ba servisu seguransa no emerjénsia nian, iha tempu susar ida ne’e.

Portavós Governu Konstitusionál VI nian, Ministru Estadu Agio Pereira, konsidera: “Ita-nia hanoin sira  daudaun ne’e hamutuk ho povu Béljika no, liuliu, ho sira hotu ne’ebé maka terus tanba konsekuénsia husi akontesimentu horseik nian ne’e. Governu Timor-Leste, hatudu ninia solidaridade  ba Primeiru-Ministru Charles Michel no Governu Béljika, iha loron difísil hirak ne’e.”

   Ba leten