Rejime kontributivu Seguransa Sosiál nian aprova ona husi Parlamentu Nasionál

Proposta Lei kriasaun rejime kontributivu Seguransa Sosiál nian, ne’ebé Governu aprezenta, aprova ona ho unanimidade husi Parlamentu Nasionál, iha sesaun parlamentár loron 18 fulan-outubru, tinan 2016.

url: https://timor-leste.gov.tl?lang=tp&p=16556