Povu Oesilo husu apoio ba Governu

Ses. 27 agostu 2010, 17:33h
#Oesilo_PORTAL

Primeiru-Ministru,  Kay Rala Xanana Gusmão, kontinua hala’o programa ba loron ikus iha sub-distritu Oesilo, distritu Oe-Kuse, Tersa, loron 17, fulan Agostu.

Sub-distritu Oesilo, distritu Oe-Kuse, kompostu hosi suku 3 hanesan: Bobo-Meto, Usitasae no Usitakeno no aldeia 13. Iha parte leste baliza ho suku Naimeko, parte Oeste baliza ho suku Banafi, sub-distritu Nítibe, parte norte ho suku Cuña, sub-distritu Pante-Makasar, parte sul baliza ho suku Abani, sub-distritu Pásabe, ho Indonézia, Kabupaten TTU /NTT. Oesilo iha rai tetuk uitoan no rai foho barak liu.

Povu liu hosi Administradór sub-distritu Oesilo, distritu Oe-Kuse hato’o nia intervensaun katak, durante Governu anteriór to’o agora halo ona buat balun ne’ebé povu hetan tia ona nia benefisiu, maski barak mak seidauk halo no husu mós ba Governu atu bele tau matan ba difikuldade sira no tau iha kestoens, atu bele tau iha prioridade, programa liu hosi konsulta Planu Estratéjiku no povu mós sei tau iha prioridade sira atu Governu bele jere no tau iha planu tinan oin.

Alende ne’e mós Xefe suku sira hato’o mós preokupasaun no problema sira ne’ebé povu hasoru iha sira nia suku laran, tanba sira husu ba Governu atu bele tau matan hanesan halo estrada, ponte, dada ahi eletrisidade, bee-mos atu nune’e povu bele asesu iha sira nia máris, alende ne’e mós sira husu komunikasaun hanesan rede Timor-Telekom tanba iha sub-distritu ida-ne’e iha suku 3 mak uza fali SimCard Telkomsel hodi komunika ba malu. Hosi reprezentante Igreja ne’ebé  hato’o husi Amu Pároku Oesilo katak husu ba Governu atu labele taka dalan ba komunidade hodi uza dalan laho (jalan tikus) tanba ho ida-ne’e mak sira bele sustenta sira nia móris iha familia laran. Iha fatin hanesan reprezentante hosi Feto nian husu, se bele Governu tau prioridade ba feto sira hodi fó treinamentu ba sira hanesan, lian tetun, nglés, portugés no seluk tan atu nune’e sira bele iha esperiénsia tanba liu hosi esperiénsia no matenek ne’ebé sira iha feto sira bele hetan servisu ne’ebé di’ak.

Hatán kestaun hirak ne’e, Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, informa katak saída mak sira husu ne’e, ne’e mós husu tiha ona iha 2001 kona-ba vizaun 2020 nian, maibé ita tenki halo mós reflesaun ba tinan sanulu ita ukun aan ne’e saída mak ita hetan ona no saída mak ita seidauk hetan, maibé ho planu ida-ne’e bele lori ita hodi hadi’a problema hirak ne’ebé ita sei enfrenta dadauk ne’e.

   Ba leten