Parlamentu Nasionál analiza iha espesialidade alterasoins ba Lei RAEOA no Kualifikasaun Jurídiku-administrativa Illa Ataúru nian

Ohin, loron 26 fulan-outubru tinan 2023, Parlamentu Nasionál analiza ona proposta alterasaun lejizlativa, iha espesialidade, relasiona ho Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no proposta alterasaun lejizlativa ba Divizaun Administrativa Territóriu, kona-ba kualifikasaun jurídiku-administrativa illa Ataúru nian.  Parlamentu Nasionál analiza iha espesialidade alterasoins ba Lei RAEOA no Kualifikasaun Jurídiku administrativa Illa Ataúru nian

Partisipa iha debate espesialidade ne’e Ministru Prezidénsia Konsellu Ministrus, Agio Pereira, ne’ebé reprezenta Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, akompaña husi Ministru Administrasaun Estatál, Tomás do Rosário Cabral no Vise-Ministru Asuntus Parlamentares, Aderito Hugo da Costa.

Kona-ba proposta alterasaun ba Lei n. 3/2014, ne’ebé kria RAEOA no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu Oekusi Ambenu no Atauro, ninia objetivu mak atu hadi’a estatutu RAEOA nian, atualiza estatutu ne’e hodi reflete mudansa iha jestaun Administrasaun Publika Nasionál no Finansas Públikas. Relasaun ba tutela no superintendénsia ne’ebé governu ezerse iha rejiaun ne’e mós ajusta ona, ho fortalesimentu mekanizmu kontrolu no autonomia orsamentál no finanseira RAEOA nian. Hasai mós referénsia hotu-hotu ba Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu Oekusi Ambenu no Ataúru, atu nune’e bele kria modelu ida-ne’ebé bele adopta iha parte oin-oin iha territóriu nasionál, ho definisaun zona espesiál ba dezenvolvimentu ekonómiku sei delega ba diploma ketak ida.  Parlamentu Nasionál analiza iha espesialidade alterasoins ba Lei RAEOA no Kualifikasaun Jurídiku administrativa Illa Ataúru nian

Kona-ba proposta alterasaun Lei n. 11/2009, ne’ebé aprova Divizaun Administrativa Territóriu, hetan ona aprovasaun iha jeneralidade, ninia objetivu mak atu halakon munisípiu Atauro no kria divizaun administrativa foun ida ho eskalaun dahuluk ne’ebé hanaran “Ataúru”, tuir tratamentu administrativu no ekonómiku espesiál ne’ebé prevee ona iha Artigu da-5 hosi Konstituisaun Repúblika. Objetivu husi alterasaun ida-ne’e mak atu harii baze ba modelu foun ida kona-ba organizasaun no funsionamentu administrasaun lokál Ataúru nian, ne’ebé sei iha meius no enkuadramentu legál ne’ebé adekuadu no nesesáriu atu dudu prosesu infraestrutura iha territóriu ne’ebá, asegura prestasaun bens no servisus bázikus ba komunidade lokál sira no promove kreximentu ekonómiku no moris-di’ak populasaun nian iha Ataúru.

Proposta Lei sira ne’e sei sei submete ba votasaun final global.

url: http://timor-leste.gov.tl?lang=tp&p=34946