Serbisu Konstrusaun Portu Tibar la’o nafatin maske iha limitasaun ne’ebé mosu tanba koronavirus foun

Ter. 11 fevereiru 2020, 17:05h
1

Serbisu konstrusaun Portu Tibar nian daudaun ne’e la’o ba oin nafatin, ho traballadór besik na’in 400, husi rai-laran no rai-li’ur, sira-ne’ebé maka asegura andamentu konstrusaun ne’e nian, no laiha hanoin ruma atu suspende serbisu husi parte Governu ka husi Timor Port S.A. nian, konsesionária projetu ne’e nian.

Daudaun ne’e hala’o hela atividade hirak ne’ebé relasiona ho projetu detalladu ezekusaun nian, konstrusaun estaleiru no instalasaun temporária sira, produsaun agregadu sira iha fatin ke’e fatuk nian pedreira, konsolidasaun aterru liuhusi harii koluna sira, ne’ebé uza fatuk, iha rai no iha tasi. Atividade seluk tan ne’ebé la’o hela maka ensaiu no teste ba estaka besi no pesa pré-fabrikada sira, ho besi beton homan, ne’ebé sei uza atu harii kais. Serbisu halo kle’an tasi okos nian remata ona no ekipamentu sira ne’ebé uza hodi ke’e ne’e muda sai daudaun ona.

Maibé, tanba epidemia koronavirus, Timor Port no China Harbour Timor, empreza ne’ebé simu subkontratu husi konsesionáriu, adota ona medida sira kona-ba prevensaun no kontrolu ba ekipa, ne’ebé inklui izolamentu ba funsionáriu sira hotu ne’ebé halo viajen husi Xina durante loron 14 antes no loron 14 tuirmai viajen nian. Halo ona mós relatóriu diáriu sira kona-ba rejistu viajen no kondisaun saúde husi pesoál tomak husi nasionalidade hotu-hotu ne’ebé serbisu iha projetu ba konstrusaun Portu Tibar no obrigatóriu uza máskara no adopta medida sira kona-ba kontrola ijiene iha eskritóriu no instalasaun sosiál sira.

Ho limitasaun sira husi medida hirak ne’e no husi limitasaun sira ne’ebé foin daudaun ne’e fó-sai, atu tama iha Timor-Leste no nasaun sira ne’ebé iha ligasaun área sira ba Timor-Leste, ba sidadaun estranjeiru sira ne’ebé iha semana haat ikus-ne’e sai ka halo viajen liuhusi Repúblika Populár Xina, impede funsionáriu sira ne’ebé fila husi férias atu labele kontinua lai sira-nia atividade no limita funsionáriu sira ne’ebé seidauk fila atu tama iha país ne’e.

Maske ho limitasaun sira-ne’e, serbisu sei la’o ba oin nafatin no medida sira ho objetivu atu salvaguarda seguransa ba ema hotu no ba saúde públika sei kontinua.

   Ba leten