Konsellu Ministru Governu Konstitusionál VIII nian

Konsellu Ministrus prezide husi Primeiru-Ministru no integra mós, aleinde nia, Vise-Primeiru-Ministru sira, Ministru Prezidénsia Konsellu Ministrus, Ministru Koordenadór Asuntus Ekonómikus no Ministru sira seluk:

Ministru Asuntus Parlamentares no Komunikasaun Sosiál, Ministru Finansas; Ministra Negósius Estranjeirus no Kooperasaun; Ministru Justisa; Ministru Administrasaun Estatál; Ministra Saúde; Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu; Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura; Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun; Ministru ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál; Ministru Planu no Ordenamentu; Ministru Obras Públikas; Ministru Transportes no Komunikasoins; Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria; Ministru Agrikultura no Peskas; Ministru Defeza; Ministru Interiór; Ministru Petróleu no Minerais.

Vise-Ministru no Sekretáriu Estadu sira seluk ne’ebé maka, dala ruma bele simu konvokatóriu, ho indikasaun husi Primeiru-Ministru, bele mós partisipa iha Konsellu Ministrus, maibé la-iha direitu atu vota, exetu bainhira sira partisipa hanesan substitutu husi Ministru ne’ebé maka sira fó-tulun ba.

Kompete ba Konsellu Ministrus aprova, liuhusi rezolusaun, regra sira ne’ebé iha relasaun ho ninia organizasaun no funsionamentu, no mós hirak ne’ebé iha relasaun ho sorumutuk koordenasaun nian sira.

Kompete mós ba Konsellu Ministrus deside kona-ba kriasaun komisaun sira, permanente ka eventuál, atu halo análize kona-ba projetu sira kona-ba aktu lejizlativu ka polítiku sira, ka atu aprezenta rekomendasaun sira ba Konsellu Ministrus.

Tuir Dekretu-Lei N. 27 /2020, loron 19 fulan-juñu, kona-ba Alterasaun Daruak ba Dekretu-Lei N. 14/2018, loron 17 fulan-agostu, “Orgánika Governu Konstitusionál VIII”

- Publika ona iha Jornál Repúblika n. 25 A, Série I.

url: http://timor-leste.gov.tl?lang=tp&p=19923