Lideransa tranzitória Ministério Finansas no Ministério Administrasaun Estatal

Prezidénsia Konsellu Ministrus

VIII Governu Konstitusionál

...........................................................................................................................

Komunikadu Imprensa

Dili, loron 25 fulan-juñu, 2018

Lideransa tranzitória Ministério Finansas no Ministério Administrasaun Estatal

sei publika

   Ba leten